Досягнення інституту

2014 рік

Створено онтологію задачі раціонального вибору, на основі використання якої розроблена технологія екстракції знань при проведенні семантичного контент-аналізу розподілених у мережі інформаційних масивів. На основі екстракції знань розроблено засоби адаптивної генерації тематичних категорій, що забезпечує динамічне формування елементів меню WEB- семантичного інтерфейсу для підтримки проведення різних форм взаємодії з користувачами у розподілених середовищахІнтернет-порталів, включаючи групові відеосесії (чл.-кор. НАН України Довгий С.О., Стрижак О.Є., Гуляєв К.Д.)

.

Розроблено технологію комутації з використанням віртуальних каналів в мережах із змінним розміром мережної адреси. Технологія передбачає встановлення віртуального з’єднання одразу з багатьма вузлами мережі, багатоадресне надіслання інформаційного запиту та подальшу комутацію лише з вузлами, що відповідають умовам інформаційного запиту. Технологію реалізовано у вигляді динамічної бібліотеки для ОС Windows, що може використовуватись для реалізації систем: пошуку інформації, розподіленого зберігання інформації, анонімного обміну інформацією (в тому числі систем таємного голосування, файлового обміну тощо), а також різноманітних службових сервісів в мережах із змінним розміром мережної адреси (чл.-кор. НАН України Довгий С.О., Гуляєв К.Д., Дейнека І.В.).

Розроблено методологію комп’ютерного моделювання проектування та аналізу функціонування багатопродуктових ієрархічних комунікаційних мереж з дискретними параметрами та потоками. Для управління нелінійними та нестаціонарними процесами обробки та розподілу дискретних потоків запропоновано: математичні моделі, методи, алгоритми і комплекс експериментального програмного забезпечення для розв’язання задач поточного планування функціонування мережі, націлені на оптимізацію використання ії наявних ресурсів і складаючи основу-ядро математичного інструментарію для вирішення завдань оперативного керування та перспективного розвитку (чл.-кор. НАН України Трофимчук О.М., Васянін В.О.).

Запропоновано ресурсний підхід до побудови та аналізу моделі сталого технологічного розвитку, спрощено вихідну загальну модель сталого розвитку, яка представлена у вигляді дворівневої кооперативної гри. Вперше побудовано ресурсну теоретико-ігрову модель збалансованого розвитку на основі ефективного використання сучасних технологій, релевантних регіонам країни (Полумієнко С.К.)

.

Створено нову концепцiю криптографічної системи вiд багатьох змiнних з розкладом, що обертається. Побудовано приклади таких систем, що спільно з Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України впроваджено в Університеті Марії Кюрі Склодовської в Любліні. Зокрема, запропоновано криптосистему цього классу, безпека якої забезпечується складністю проблеми знаходження дискретного логарифму у відповідній групі перетворень. Пошук нових криптосистем від багатьох змінних мотивується теорією постквантової криптографії (Устименко В.О.)

.

Визначені провідні фактори еколого-геологічного ризику процесу розвідки та видобутку сланцевого газу в умовах Східно-українського та Західно-українського нафто-газоносних басейнів (апробація досвіду промислового видобутку сланцевого газу у США) (акад. НАН України Лялько В.І., д.т.н. Яковлєв Є.О., д.г.н. Азимов О.Т.)

Обґрунтовані напрями удосконалення еколого-техногенного моніторингу розвинутих гірничодобувних районів Донбасу, Кривбасу, Карпатського регіону з урахуванням впливу нових гірничо-геологічних явищ, обумовлених активізацією небезпечних процесів затоплення шахт та кар’єрів, деформацій денної поверхні, проявом техногенних землетрусів та терористичних дій. (чл.-кор. НАН України Довгий С.О., чл.-кор. НАН України Трофимчук О.М., Яковлєв Є.О., Клименко В.І., Анпілова Є.С.)

З’ясовано особливості механізмів формування нанорозмірних утворень в кварці та цирконі, а також в гідроксилапатиті біогенного походження. Показано, що радіаційне опромінення суттєво впливає на магнітні (парамагнітні) властивості наноутворень, що локалізовані в мінералах та біомінералах. Визначена роль локального нагріву нанорозмірних областей, що виникають в результаті альфа розпаду урану або торію, в формуванні аморфних областей в кристалічної решітці циркону та інших мінералів (чл.-кор. НАН України Брик О.Б., Радчук В.В.).

Побудовано залежність інтенсивності місцевого розмиву руслових потоків від кута розташування і висоти донної перешкоди, виявлені режими найбільш інтенсивного розмиву дна. За результатами імітаційного моделювання сил опору дна встановлено, що при висоті донної гряди, яка дорівнює 1/3 глибини потоку, найбільш потужні деформації русла можуть відбуватися при її розташуванні під кутом 35-40 градусів до набігаючого потоку (чл.-кор. НАН України Трофимчук О.М., Стефанишин Д.В., Ходневич Я.В.).

Розроблена інформаційна технологія космічного моніторингу антропогенного забруднення територіальних вод України на Чорному та Азовському морях. Із залученням інструментів геоінформаційної системи ARG GIS синтезовані векторні електронні екологічні карти Чорного та Азовського морів (чл.-кор. НАН України Довгий С.О., чл.-кор. НАН України Трофимчук О.М., Радчук В.В.).

НАГОРОДИ ВЧЕНИХ

За Цикл наукових праць “Використання природних ресурсів України в умовах екологічних обмежень” співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України Радчуку В.В. у грудні 2014 року вручено Державну премію України в галузі науки і техніки за 2013 рік.

За роботу „Числове моделювання електрометрії свердловин” співробітника Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України Миронцова М.Л. рекомендовано Комітетом з Державних премій у галузі науки і техніки на отримання премії Президента України для молодих вчених у 2014 році.

За роботу „Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь” співробітників Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України Гуляєва К.Д., Дейнеку І.В., рекомендовано Комітетом з Державних премій у галузі науки і техніки на отримання Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

2013 год

Разработаны методология и средства интеграции распределенных информационных ресурсов на основе онтологий, как качественные модели натуральных динамических систем. Разработан информационно-программный комплекс проектирования и формирования трансдисциплинарных онтологий. Созданы средства онтологической интеграции распределенных информационных сетевых ресурсов. Применяя данный комплекс, создана библиотека онтологий по естественнонаучным дисциплинам в среде ГИС – ArcGIS (чл.-корр. НАН Украины Довгий С.А., Стрижак А.Е.).

Создана законченная теория экстремальных графов с большим цикловым показателем. В частности, построены семьи графов с большим цикловым показателем максимально возможного размера. Эти результаты использованы для разработки новых инфраструктур публичного ключа новых быстрых симметричных алгоритмов шифрования, новых протоколов обмена ключа полиномиальной криптографии от множества переменных (Устименко В.А.).

Теоретически обоснована и практически реализована новая технология передачи информации в компьютерных сетях, которая базируется на системе адресации с переменным размером сетевого адреса ЕХ. Разработан стек протоколов, алгоритмы получения адреса и обработки кадров на узлах сети, реализованы функции коммутирующего маршрутизатора, построена система доменных имен и протокол динамического конфигурирования узлов (чл.-корр. НАН Украины Довгий С.А., Гуляев К.Д., Лебедь О.Г.).

Разработана технология семантического управления распределенными слабоструктурированными информационными ресурсами произвольных форматов. На базе этой технологии разработаны сетевые средства и портальные решения для создания, наполнения и представления информационных ресурсов. Создаются электронные площадки для исследования творческого наследия Т.Г. Шевченко и его изучение учащейся молодежью (чл.-корр. НАН Украины Довгий С.А., чл.-корр. НАН Украины Трофимчук А.Н., Стрижак А.Е., Гуляев К.Д.).

Разработаны и внедрены математические модели трансграничной миграции техногенных загрязнений со стоком реки Северский Донец. Разработаны методические положения по совместному анализу материалов дистанционного зондирования Земли из оценки техногенного загрязнения водосборных площадей и поверхностных водных объектов (чл.-корр. НАН Украины Трофимчук А.Н., Яковлев Е.А.).

Разработана информационная технология космического мониторинга антропогенного загрязнения территориальных вод Украины на Черном и Азовском морях. Используя инструментарий геоинформационной системы ARG GIS, синтезированы векторные электронные экологические карты Черного и Азовского морей (чл.-корр. НАН Украины Довгий С.А., чл.-корр. НАН Украины Трофимчук А.Н., Радчук В.В.).

Разработана методология идентификации типичных и нетипичных сценариев аварий на гидроузлах на основе дедуктивного и индуктивного причинно-следственного анализа воздействия негативных природных и техногенных факторов. Разработан метод построения индуктивных диагностических моделей для оценки и прогнозирования состояния гидросооружений на основе обобщения, ансамблей адекватных ситуационных диагностических моделей (чл.-корр. НАН Украины Трофимчук А.Н., Стефанишин Д.В.).

2012 рік

Розроблено теоретичні основи та здійснено програму реалізації системи адресації із змінним розміром мережної адреси, що дозволяє підвищити швидкість передачі даних та зменшити навантаження на апаратну складову телекомунікаційних мереж (чл.-кор. НАН України С.О. Довгий, К.Д. Гуляєв).

Вперше розроблено алгоритм визначення станів аеродинамічного процесу та домінуючого тривалого режиму відривного обтікання при його моделюванні із застосуванням методу дискретних особливостей (чл.-кор. НАН України С.О. Довгий, Д.І Черній).

Розроблено методи проектування та реалізації доступу до інформаційних ресурсів на основі використання їх семантичних властивостей. Розроблено засоби формування тематично орієнтованого онтологічного інтерфейсу.

Створено технологію інтеграції інформаційних систем на основі використання засобів онтологічного інтерфейсу (чл.-кор. НАН України С.О. Довгий, О.Є. Стрижак).

Розроблено метод логіко-імовірнісного прогнозування гіпотетичних сценаріїв природно-техногенних аварій та надзвичайних ситуацій як подій-припущень з використанням байєсівського перетворення статистичних ймовірностей елементарних подій (чл.-кор. НАН України О.М. Трофимчук, Д.В. Стефанишин).

Розроблена та прийнята Кабінетом міністрів України Національна система індикаторів розвитку інформаційного суспільства України, проведені відповідні розрахунки за нею та побудована відпрацьована рейтингова система (С.К. Полумієнко, Л.О. Рибаков).

Створено нові криптографічні симетричні та асиметричні алгоритми кодування, формалізовано нові протоколи обміну ключами (В.О. Устименко).

Вперше в Україні відповідно до вимог Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) розроблено діючий зразок трирівневої інформаційної системи з мобільним автоматизованим робочим місцем та сховищем даних для роботи з документами з електронним носієм біометричної інформації та ідентифікаційними даними власника документа (П.М. Сіверський).

Розроблено предметно – орієнтований програмно-технологічний комплекс обробки космічних знімків морських акваторій. Запропоновано механізм сумісного використання дескриптивного підходу до алгебри зображень і операцій із застосуванням алгебри «критерійних дерев» для формування вектора параметрів ізкількісних і якісних характеристик (чл.-кор. НАН України С.О. Довгий, чл.-кор. НАН України О.М. Трофимчук, Г.Я. Красовський ).

Встановлено переважання  ланцюгових природно-техногенних і техногенних змін навколишнього середовища внаслідок надходжень хімічних забруднень при видобутку і переробці мінеральної сировини, експлуатації транспортних і водно-господарських систем (чл.-кор. НАН України О.М. Трофимчук, Є.О. Яковлєв).

Розроблено метод дослідження радіаційних дефектів в зразках кварцу, які використовуються для реконструкції дозових навантажень за допомогою електронного парамагнітного резонансу. Вперше запропоновано для підвищення достовірності результатів ретроспективної дозиметрії емалі зубів використовувати ефект неоднакової стабільності радіаційних дефектів (В.В. Радчук).