Архів

2007 рік

О.А.Войнов. Мониторинг состояния агроцензов аэрокосмическими методами. [Институт телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины]. – К.: Поліграфконсалтинг. 2006.- 392 с. (22,78).

У монографії викладені теоретико-методичні основи дистанційного зондування агроценозів у видимому та інфрачервоному діапазонах. Описано структуру експериментального аерокосмічного полігона для метрологічного забезпечення нових приладів і систем дистанційного зондування та практичного відпрацювання технологій дистанційного моніторингу стану агроценозів. Призначена для наукових співробітників, аспірантів та студентів технічних і с.-г. навчальних закладів. Може використовуватись фахівцями для підвищення кваліфікації.

Рыбаков Л.А. Стогний А. А. Паттерн анализ организаций. – К.: «Азимут-Украина», 2007. – 160 с.

В книге предлагается новый метод структурных исследований организаций – паттерн анализ, объединяющий эвристические и количественные оценки сложности структур. По результатам паттерн анализа выявляется избыточная сложность организационных форм, и устанавливаются причины её появления. В работе рассматриваются методологические положения пат терн анализа, параметрические модели и особенности его практического применения для рационализации структур организаций и проектирования систем информационно-аналитической поддержки. Книга рассчитана на консультантов, руководителей, специалистов и исследователей, занимающихся вопросами управления и компьютеризации в больших организациях.

А.Н.Трофимчук, В.Г.Черный, Г.И.Черный. Надежность систем сооружение-грунтовое основание в сложных инженерно-геологических условиях. [Институт телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины]. – К.: Поліграфконсалтинг. 2006.- 244 с. .

Розроблено основні положення імовірнісного методу розрахунку надійності підвалин будівель і споруд у складних ґрунтових умовах, розповсюджених більш ніж на 90% території України. Вони покликані усунути протиріччя між випадковим характером ушкодження споруд і використанням методів захисту, розрахованих на максимально можливі ушкодження. Розглянуто характеристики і параметри надійності підвалин, що визначають імовірність відмови будівель і споруд. Розроблено методи імовірнісної оцінки ступеня небезпеки, викликаної руйнуючою дією геотехнічних процесів у підвалинах, що дозволяє при будівництві в складних ґрунтових умовах визначати адекватність проектованих засобів захисту ступеня реальної небезпеки. Теоретично отримано імовірнісні оцінки впливу осідання, прояву карсту, зсувного криппа, сейсмічного впливу і глибинного підробітку на ґрунтову підвалину. На імовірнісній основі розроблено метод оцінки тривалості життєвого циклу унікальних історичних будівель і промислових споруд. Розглянутий також ряд суміжних проблем геотехніки і геофізики, пов’язаних з ускладненнями при закритті шахт і оперативним збором і обробкою інформації щодо геотехнічних умов на урбанізованих територіях зі складними ґрунтовими умовами. Для наукових і інженерно-технічних працівників в галузі геотехніки, геофізики і будівельних конструкцій, аспірантів і студентів старших курсів вищих навчальних закладів.

О.К.Тяпкин. Геофизические методы решения геоэкологических задач. [Інститут проблем природокористування та екології НАН України, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України]. – Днепропетровск: Монолит. 2006.- 296 с.

У монографії показано, що ефективне рішення сучасних геолого-геофізичних проблем раціонального природокористування і геоекології при переході техногенно навантажених регіонів до сталого еколого-економічного розвитку можливе тільки на базі розвитку нової геофізичної дисципліни – екологічної геофізики. За тектонічну основу екогеофізики прийняті системи розламів земної кори, які визначають екологічну обстановку будь-якого регіону. Використовуючи ієрархічну співпідпорядкованість розламів у кожній системі, для вивчення еколого-тектонічної обстановки техногенно навантажених регіонів запропонована та апробована оригінальна методика, що полягає в послідовній зміні масштабів вивчення територій: від малих до крупних. На базі відомих розробок фізико-геологічних моделей, що добре зарекомендували себе у геологорозвідувальному процесі, створено ієрархічний ряд фізико – техногенно – геологічних моделей шляхом доповнення даними про відповідні по масштабу техногенні об’єкти і процеси. Розроблено технологію кількісної оцінки геофізичного впливу, що спирається на попередньо обґрунтований перелік базових геофізичних показників якості життєдіяльності населення і стану навколишнього середовища, в основу яких покладеноі міри чутливості живих організмів і навколишнього середовища до впливу конкретних фізичних полів. Розглянуто геофізичні критерії і показники в розробці стратегії сталого розвитку техногенно навантажених регіонів України. Для геологів і геофізиків, які працюють в галузі раціонального природокористування і геоекології.

2006 рік

Презентаційний компакт-диск “Україна”. Автори: Грінченко Т.О., Дикий О.Н., Ландсман О.Г., Мацкевич В.В.

Екологічний атлас Сумської області / С.О.Довгий, О.С.Волошкіна, Л.Д.Греков, В.С.Готинян, Г.Я.Красовський, О.М.Трофимчук, Д.Л.Крета, Л.В.Зотова, І.Г.Пономаренко, О.О.Суходубов, В.І.Слободян, за редакцією С.О.Довгого. – Київ-Суми: Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ; Державне управління екології та природних ресурсів в Сумській області Мінприроди України; ДНВЦ “Природа”, 2006. – 28 с.

Екологічна карта Сумської області / Л.В.Зотова, Д.Л.Крета, І.Г.Пономаренко, О.О.Суходубов, В.І.Слободян, О.П.Клочко, Г.І.Дудченко, М.Н.Рисіна, за редакцією С.О.Довгого. – К.: Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ; ДНВЦ “Природа”, 2006.

Атлас родовищ корисних копалин. Сумська область / С.О.Довгий, Е.С.Дехтулінський, О.П.Лобасов, І.Ф.Нефьодова, Т.Р.Олексійчук, В.І.Павлишин, С.І.Примушко, О.М.Трофимчук, за редакцією С.О.Довгого. – Київ-Суми: Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ; ДНВП “Геоінформ України” Держ.геол.служби Мінприроди України, 2006. – 24с.

2005 рік

Экологическая энциклопедия / Э.В.Соботович, С.А.Довгий, О.Б.Лысенко. – К.: Логос, 2005. – Т.1.(А-В).- 720 с. (61,9).

Екологічна енциклопедія являє собою довідкове видання, що містить понад 5000 статей з усіх напрямків екології (біоекології, геоекології та географічної екології, геохімічної екології, хімічної екології, військової екології, соціоекології), екологічної експертизи, екологічного законодавства, державної і міжнародної екологічної політики, природокористування, охорони навколишнього середовища та ін. В енциклопедії вміщено 279 кольорових малюнків (вкладок) та 51 таблиця.

В.Я.Шевчук, Н.П.Іваненко, С.Х.Кубланов, В.Й.Ласкаревський, Н.В.Парасюк, В.А.Толкачов, І.В.Трофимова. Глобальні зміни клімату: економіко-правові механізми імплементації Кіотського протоколу в Україні /за ред. В.Я.Шевчука,-К.: Геопринт, 2005.- 150 с.(4,5).

В книжці міститься аналіз передумов, необхідних для ефективної імплементації в Україні Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, оцінки переваг та можливих наслідків участі у так званих “гнучких механізмах”, що при умілих підходах може принести значну політико-економічну вигоду нашій країні.

В.П.Руденко. Український природно-ресурсний потенціал: Серія оцінкових картосхем: Ч. 3. – Чернівці: Рута, 2005. – 248 с.(13,56).

Висвітлюються картосхеми величини окремих складових природно-ресурсного потенціалу природних регіонів України – мінерального, водного, земельного, лісового, фауністичного, природно-рекреаційного потенціалів. Представлені картмоделі компонентної структури, територіальної і економічної продуктивності інтегрального (сумарного) природно-ресурсного потенціалу у розрізі фізико-географічних країн, зон, підзон, провінцій (країв), областей, районів України.

В.І.Павлишин. Людина і камінь (мінералогічні аспекти). – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет, 2005. – 89 с.(5,2). – тираж 100.

У брошурі стисло висвітлено основні аспекти біомінеральної взаємодії у системі “мінеральне царство – людство”, а саме: теоретико-пізнавальний, мінералого-прикладний, екологічний, біомінералогічний, медичний, мистецький та вітамінералогічний. Акцентується увага на брудний стан довкілля з загрозливими наслідками в Україні й на можливості мінералогії у вирішенні проблем, пов’язаних з пошуками, оцінкою, видобутком, переробкою, споживанням мінеральної сировини та ліквідацією брудного довкілля.

2004 рік

Литвин В., Довгий С., Андрущенко В. та ін. Науково-освітній потенціал нації: погляд у XXI століття. У 3-х томах. – К.: “Навчальна книга”, 2004. 1 том: Пріоритет інтелекту. -2004. – 638с. 2 том: Освіта і наука: творчий потенціал державо- і культуротворення. – 2004. – 672с. 3 том: Модернізація освіти. – 2004. – 943с.

А.Н.Гуржий, С.А.Довгий, О.В.Копейка и др.. Дистанционное обучение. Технологические платформы. – К.: 2004.-224с.

В.Г.Барьяхтар, И.В.Барьяхтар, Л.П.Гермаш, С.А.Довгий. Механика. Учебник. Институт магнетизма НАН Украины и МОН Украины, 2004.-384с.,

С.О.Довгий, І.К.Ліфанов. Метод сингулярних інтегральних рівнянь. Теорія та застосування. – К.: Наук.думка, 2004.-512с.

Л.Д.Греков, Т.І.Горенко, Т.І.Лозова, О.М.Медведенко, О.Я.Савченко, О.П.Татаринов, О.М.Трофимчук, А.Д.Юрченко. Управління об’єктами нерухомого майна та земельними ділянками. – К.: Укртелеком, 2004.-120с.

В.М.Удод, В.В.Трофімович, О.С.Волошкіна, О.М.Трофимчук. Техноекологія: навч.посібник. – К.: КНУБА, 2004.-192с.

А.Н.Трофимчук. Сейсмостойкость сооружений с учетом их взаимодействия с ґрунтовым основанием. – К.: ООО “Полиграфконсалтинг”, 2004.-72с.

І.П.Макаренко, О.М.Трофимчук, В.П.Кузьменко, О.Г.Рогожин, В.П.Соловйов, М.М.Ворончук. Проблеми становлення інноваційної політики в Україні. – К.: УІДНСР; Інститут еволюційної економіки, 2004.-123с.

И.С.Грунский, В.А.Козловский. Синтез и идентификация автоматов.-К.: Наук.думка, 2004.-246с.

Л.А.Рыбаков. Упорядоченная изменчивость: образование организационных форм. – К.: Нора-друк, 2004.-102с.