Програма вступного іспиту до аспірантури із спеціальності 05.13.06 «Інформаційні технології»

Системно-методологічні основи створення АСУ та інформаційних технологій.

 1. Основні поняття теорії складних систем. Система і її основні властивості. Простір стану системи. Вхідні і вихідні сигнали. Оператори переходів і виходів. Динамічні системи. Статичні системи. Математичні моделі опису динамічних і статичних систем. Частини складної системи. Системний підхід і особливості структуризації досліджуваних проблем (структуровані, слабоструктуровані та неструктуровані проблеми).

 2. Основні поняття теорії автоматичного управління. Принципи побудови систем автоматичного регулювання. Структура: типи і основні функціональні елементи. Лінійні системи. Нелінійні системи. Дискретні системи.

 3. Автоматизовані системи управління (АСУ) як складні системи. Системний підхід при проектуванні АСУ та інформаційних технологій (ІТ). Структура АСУ і розподіл функцій по рівнях і підсистемах. Типовий набір функціональних підсистем АСУ. Роль людського фактору в АСУ.

 4. Поняття організації та організаційних систем. Горизонтальне та вертикальне розподілення праці. Необхідність .управління організацією в цілому. Рівні управління і типи керівників.

 5. Структура організаційних систем. Цілі організації і цілі підрозділів. Поняття функціональної діяльності організаційних систем і її структурних одиниць. Ситуація прийняття рішень і способи їх опису. Методи опису і аналізу процедур управління і потоків інформації в організаційних системах. Набір функціональних підсистем організаційних АСУ і обґрунтування вибору функціональних підсистем у створюваній АСУ.

 6. Методика обстеження об’єкта комп’ютеризації. Розробка програми обстеження потоків інформації в складних організаційних системах управління. Методи аналізу матеріалів обстеження при типовому проектуванні АСУ. Методи автоматизації процесів аналізу матеріалів обстеження.

 7. Основні положення методології проектування АСУ та ІТ. Склад і зміст основних стадій проектування АСУ та ІТ. Стадія обстеження об’єктів комп’ютеризованого виробництва. Стадія формування техніко-економічного обґрунтування. Стадія створення технічного завдання та ескізного проектування. Стадія техноробочого проектування, дослідження і промислової експлуатації.

 8. Основні поняття теорії ефективності систем. Критерії ефективності. Ринкова ідеологія у розробці АСУ та ІТ.


Методи моделювання процесів об’єктів комп’ютеризації

 1. Основні положення теорії моделювання. Принципи системного підходу при моделюванні. Визначення поняття “модель”. Вимоги до моделі.

 2. Класифікація видів моделювання і моделей об’єктів управління. Ігрові моделі, моделі теорії черг, моделі управління запасами, моделі Леонт’єва і Форрестора, лінійні моделі, логіко-лінгвістичні моделі. Особливості й області застосування математичного, машинного, натурного і напівнатурного моделювання.

 3. Обґрунтування коректності моделей. Основні поняття теорії подібності і верифікації моделей. Оцінка адекватності і точності моделей. Регенеруючі процеси і їх застосування для оцінок точності результатів моделювання.

 4. Формалізація й алгоритмізація процесу моделювання. Основні етапи моделювання. Попереднє дослідження об’єкта, що моделюється. Постановка задачі і визначення типу моделі. Побудова математичної, алгоритмічної і програмної моделей досліджуваної системи.

 5. Методи синтезу алгебраїчних моделей систем. Елементарні функції. Метод найменших квадратів. Лінійні регресії. Нелінійні регресії. Регресійні моделі на основі методу групового врахування аргументів (МГВА).

 6. Методи синтезу динамічних моделей систем. Можливості диференціальних рівнянь як апарату моделювання. Лінійні диференціальні рівняння першого і другого порядків з постійними коефіцієнтами, загальний вигляд, розв’язання. Диференціальне рівняння n-го порядку. Система лінійних диференціальних рівнянь першого порядку. Нелінійні диференціальні рівняння.

 7. Методи синтезу дискретних моделей виробничих і невиробничих систем. Загальна теорія автоматів. Автомати і спосіб їх завдання. Автомати Мура. Автоматні відображення. Представлення подій в автоматах. Булева алгебра.

 8. Інформаційні методи синтезу моделей систем. Система передачі інформації. Складні системи зв’язку. Ентропія системи. Основні визначення кількості інформації. Міри складності і невизначеності. Абсолютна і відносна організація.

 9. Методи синтезу імовірностних моделей систем. Моделювання випадкових подій: випадків, величин, векторів, функцій і потоків. Системи масового обслуговування. Стохастичні мережі масового обслуговування.

 10. Мережеві моделі об’єктів комп’ютеризації (мережі Петрі, семантичні мережі, фрейми, нейроподібні мережі).

 11. Імітаційне моделювання. Поняття імітаційної моделі. Структура імітаційної моделі. Етапи імітаційного моделювання. Метод статистичних іспитів (Монте-Карло). Особливості фіксації та обробки результатів статистичного моделювання. Оцінка точності і необхідної кількості реалізацій.

 12. Технічні засоби побудови і дослідження моделей. Особливості застосування цифрових і аналогових обчислювальних машин при постановці і проведенні моделювання.

 13. Науковий, інженерний і промисловий експеримент як засіб побудови або уточнення математичної моделі досліджуваного об’єкта або явища. Особливості постановки і проведення машинних і напівнатурних досліджень моделей складних систем на багатопроцесорних та багатомашинних обчислювальних комплексах. Гібридне моделювання складних динамічних об’єктів.

 14. Програмне забезпечення машинного моделювання. Системи і пакети дискретного, безперервного і дискретно-безперервного моделювання. Мови моделювання, принципи їх побудови. Фактори, що впливають на вибір мови. Порівняльний аналіз проблемно-орієнтованих мов моделювання.


Моделі і методи прийняття рішень як математична основа управління організаціями

 1. Природа процесу прийняття рішень і управління. Види рішень в організаційних системах. Основні етапи процесу формування рішень в організації. Їх основні задачі. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень.

 2. Методи безумовної мінімізації (метод найшвидшого спуску, метод сполучених градієнтів). Метод Ньютона.

 3. Лінійне програмування і теорема подвійності. Симплекс-метод. Аналіз чутливості в лінійному програмуванні (ЛП). Декомпозиційні методи розв’язання задач лінійного програмування великої розмірності. Транспортні задачі ЛП. Метод еліпсоїдів.

 4. Нелінійне програмування. Функція Лагранжа. Умови регулярності. Теорема Куна – Таккера про сідлову точку функції Лагранжа. Чисельні методи: метод штрафних функцій, метод можливих напрямків, метод сполученого градієнта, метод проекції градієнта, метод лінеаризації, методи випадкового пошуку.

 5. Класифікація задач дискретної оптимізації. Алгоритми розв’язання булевых задач лінійного програмування. Метод гілок і границь. Алгоритми розв’язання цілочисельних задач лінійного програмування. Алгоритми розв’язання дискретно-сепарабельних задач. Алгоритми послідовного аналізу варіантів у дискретній оптимізації. Алгоритми вектора спаду в задачах дискретної оптимізації.

 6. Динамічне програмування. Принцип оптимальності Беллмана. Подолання проблем великої розмірності.

 7. Матричні ігри. Частота змішаних стратегій. Теореми про мінімакс та сідлову точку. Розв’язання прямокутних ігор і зв’язок із задачами лінійного програмування. Ігри N осіб. Рівномірність за Нешем. Парето- оптимальні рішення.

 8. Експертні методи в системному аналізі. Експерти і рівень невизначеності. Формалізація інформації та шкали. Фінансування та оцінка. Особливості групових оцінок. Підготовка експертизи. Відбір експертів. Метод Делфі. Аналіз узгодженості відповідей експертів. Конкордація. Проблеми підвищенні вірогідності експертних оцінок.

 9. Формування альтернативних рішень і системи критеріїв. Метод дерев цілей і його критика. Перехід від цілей до засобів. Метод Делі та Паттерн, їх критичний аналіз. Метод морфологічного аналізу.

 10. Метод багатокритеріальної оцінки альтернатив. Теорія корисностей. Види оцінок та шкал. Різні класи задачі. Квазіпорядок. Лінійний квазіпорядок. Аксіоматичні методи. Прямі методи. Методи компенсації. Методи порогів незрівнянності. Переваги людини і їх виявлення.

 11. Багатокритеріальна оптимізація з об’єктивними моделями як метод системного підходу. Прийняття простого і складного рішення. Вибір рішень за однією властивістю. Порівняння альтернатив за множиною критеріїв. Ефективні рішення. Способи відшукування ефективних рішень. Евристичні аспекти в проблемі багатокритеріальної оптимізації. Поняття єдиного рішення і способи його відшукування. Способи завдання переваг на множині критеріїв. Людино-машинні процедури пошуку єдиного рішення. Системна оптимізація.

 12. Моделі прийняття рішень у нечіткому середовищі.Нечітка ситуаційна система управління. Лінгвістичний підхід до моделювання прийняття рішень. Шкалування лінгвістичних критеріїв. Лінгвістична векторна оптимізація. Обчислення істин у моделях прийняття рішень.


Бази даних (БД) і знань (БЗ) у комп’ютеризованому управлінні та інформаційних технологіях

 1. Місце і роль БД і БЗ у сучасних комп’ютерних системах управління. Основні етапи створення БД і БЗ. Взаємодія і розподіл праці користувача (експерта), системотехніка і програміста. Концептуальні і технологічні особливості БД і БЗ. Умови застосування. Технологія добування даних, методи виявлення знань.

 2. Модель сутність – зв’язок. Однозначні і багатозначні асоціації даних. Функціональні залежності. Ієрархічна концепція, її переваги і недоліки. Мережева концепція. Реляційна концепція. Інформаційні діаграми.

 3. Предметні області для побудови БД. Сутність і цілі аналізу предметних областей. Етапи проектування БД. Концептуальний, внутрішній і зовнішній рівні представлення інформації в БД АСУ. Концептуальні моделі БД. Вибір методів організації логічної і фізичної структур БД і стратегії інформаційного пошуку в АСУ.

 4. Структури даних в АСУ і способи їх представлення. Методи організації логічних і фізичних структур представлення БД. Послідовна організація. Списки. Багатозв’язні і багатоспрямовані списки. Класифікатори і кодування інформації.

 5. Пряма організація. Організація з повними і ущемленими індексами. КЕШ – організації. Організації за зразком балансового дерева. Організація з інвесторними списками. Ієрархічна організація. Мережева організація. Реляційна організація.

 6. Історичний огляд архітектур баз даних від ієрархічних до реляційних. Ієрархічна і мережева архітектура. Загальна характеристика навігаційного підходу. Системи на основі інвертованих списків. Особливості асоціативного пошуку за допомогою інвертованих списків.

 7. Реляційний підхід. Первинні і віртуальні відносини. Опис віртуальних відносин. Вибір структури збереження даних в АСУ. Упрявління структурою збереження даних з боку користувача. Запити до БД (прості і складні). Методи мінімізації загального часу запитів до БД. Стандартні і нестандартні звіти, їх особливості. Приклади звітів. Мови баз даних і запитів.

 8. Порівняльний аналіз реляційних СУБД. Архітектура. Команди і функції. Діалогові команди. Файлові команди. Команди встановлення режимів. Інші команди.

 9. Команди і функції обробки літерних рядів. Функції обробки масивів. Функції утворення й обробки віртуальних відносин. Діалогові функції. Арифметичні функції. Зв’язок програм із середовищем СУБД, із програмами та іншими мовами. Компіляція та інтерпретація. Організація динамічного перекриття програм.

 10. Поняття архітектури “клієнт-сервер”, розподілені БД.Інтегровані середовища проектування та експлуатації БД (приклад). Проектування інформаційного забезпечення АСУ на основі використання локальних і розподілених баз даних. Організація процесів обробки інформації в автоматизованих банках даних.

 11. Методи забезпечення вірогідності і схоронності інформації. Задачі аналізу і синтезу контролю і забезпечення вірогідності при обробці даних в АСУ. Моделі і методи аналізу і синтезу систем захисту даних від несанкціонованого доступу.

 12. Представлення знань. Семантичні мережі. Фреймові моделі. Логічні моделі знань. Системи логічного висновку. Технології правдоподібного логічного висновку. Немонотонний висновок. Технології висновку на основі псевдофізичних логік (часової, просторової, каузальної). Технології індуктивного висновку і висновку за аналогією.

 13. Інформаційні засоби накопичення досвіду та адаптації. CASE – технології. Еволюційні методи. Технології аналізу (класифікація, діагностика, прогнозування) на основі логіко-лінгвістичних моделей.


Прогресивні інформаційні технології

 1. Поняття інформаційної технології. Стан, проблеми розвитку і використання інформаційних технологій. Предметна область інформатики. Соціальні аспекти інформатизації суспільства.

 2. Методи людино-машинного спілкування. Програмні засоби людино-машинного спілкування. Діалогові системи. Інтелектуальний інтерфейс користувача. Мультімедійні системи як засоби людино-машинного інтерфейсу представлення та інтелектуалізації знань.

 3. Методи і засоби розпізнавання і розуміння мовлення. Методи і засоби автоматичного витягування інформації з текстів на природній мові. Методи і засоби автоматичного синтезу мовлення.

 4. Методи і засоби розпізнавання образів. Методи і засоби розпізнавання і синтезу зображень. Системи і засоби віртуальної реальності.

 5. Експертні системи. Основні принципи побудови експертних систем. Мови логічного програмування. Інженерія знань. Здобуття, представлення і формування знань. Організація процесів управління і прийняття рішень на основі логіко-лінгвістичних моделей. Експертні системи в задачах планування і управління.

 6. Задачі і функції систем підтримки прийняття рішень (СППР). Базові функціональні підсистеми СППР та їх задачі. Розподілені системи підтримки прийняття рішень у корпоративних системах.


Технічні засоби АСУ і прогресивних інформаційних технологій

 1. Апаратура збору, реєстрації і підготовки даних для АСУ ТП. Пристрої з’єднання ЕОМ з об’єктами автоматизації. Пристрої сполучення ЕОМ з операторами. Системи відображення інформації. Інтерфейси.

 2. Принципи організації багатопроцесорних і багатомашинних обчислювальних систем (ОС) (комплексів) і супер-ЕОМ. Поняття про багатомашинні та багатопроцесорні обчислювальні системи і комплекси. Методи і засоби організації багатомашинних і багатопроцесорних обчислювальних комплексів на основі ЕОМ загального призначення. Типи структур багатопроцесорних ОС, орієнтованих на досягнення надвисокої продуктивності.

 3. Принципи організації обчислювальних мереж. Обчислювальні мережі. Загальні відомості. Класифікація обчислювальних мереж. Принципи організації і засобу телеобробки даних. Методи передачі даних по каналах зв’язку. Комутація каналів, повідомлень, пакетів. Еталонна логічна модель обчислювальної мережі й ієрархія протоколів. Елементи протоколів. Протоколи управління фізичними й інформаційними каналами і мережею передачі даних. Протокол Х.25 , TCP/IP. Глобальні мережі ЕОМ і засоби телекомунікацій. Модеми і телефонні лінії транспортування інформації. Серверні групи. Раутерні групи. Локальні робочі місця. Віддалені робочі місця. Провайдери і вузли переробки інформації. Електронна пошта. Інтранет. Інтернет.

 4. Локальні обчислювальні мережі. Основні поняття. Особливості організації передачі інформації в локальних мережах. Приклади локальних мереж. Корпоративні мережі.


Інтегровані (комплексні) автоматизовані системи управління (ІАСУ)

 1. Підсистеми ІАСУ. (АСУ виробництвом, АСУ технологією і підготовкою виробництва, АСУ підприємства, системи автоматизації проектування, АСУ технологічними процесами, автоматизовані системи наукових досліджень і промислових випробувань, АСУ якістю виробів). Методологія створення інтегрованих АСУ. Особливості управління дискретним і безперервним виробництвом.

 2. Системи управління народним господарством. Цілі і задачі їх побудови. Галузеві і регіональні системи управління.ілі і задачі створення інформаційно-аналітичних центрів державних органів влади. Постановка задач управління економічним розвитком держави. Система цілей. Фактори і макромоделі розвитку народного господарства. Методи програмно-цільового планування. Основні принципи проектування організаційних систем. Особливості ієрархічних організаційних систем. Системне управління організацією. Питання узгодженості рішень в організаційних системах.

 3. Проблеми інтелектуалізації АСУ. Інформаційні технології в організаційних системах. Системи підтримки прийняття рішень в організаційних системах. Методи багатокритеріальної і системної оптимізації як методологія узгоджених рішень в ІАСУ.


ЛІТЕРАТУРА

Розділ 1

 1. Скурихин В.И. и др. автоматизированные системы управления гибкими технологиями. – Киев: Техника, 1987.-166 с.

 2. Дружинин В.В., Конторов Д.С. Системотехника -М.: Радио и связь, 1985 .-200с.

 3. Мартин Дж. Плакирование развития автоматизированных систем /Пер. с англ. СМ. Круговой, Под ред. В.М. Савинкова.- М.: Финансы и статистика, 1984. -198 с.

 4. Николаев В.И., Брук В.М. Системотехника. Методы и приложения.Л.:Машиностроение, 1985.- 199с.

 5. Основы системного анализа и проектирование АСУ/Под ред. А.А.Павлова. – Киев:Вища шк.,-1991.-367с.

 6. Поспелов Г.С., Ириков В.А. Программно-целевое планирование и управление/ Введение/.-М.: Сов. радио, 1976.-440с.

 7. Янг С. Системное управление организацией. -М.: Сов.радио, 1972.-456с.

 8. Мамиконов А.Г. Основы проектирования АСУ. М.:Высш. шк.,1981.-248С.

 9. Мамиконов А.Г., Цвиркун А.Д. и Кульба В.В. Автоматизация проектирования АСУ. М.: Энергоиздат, 1981.-328с.

 10. Модин А.А., Яковенко Е.Г. и Погребной Е.П. Справочник разработчика АСУ. М.: Экономика, 1978.-583с.

 11. Глушков В.М. Введение в АСУ.- Киев: Техника, 1?74.-310с.

 12. Жимерин Д.Г., Мясников В А. Автоматизированные и автоматические системы управления. М.: Энергия, 1979.-592с.

 13. Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем.М.: Мир, 1973.-344с.

 14. Михалевич B.C., Волкович В.Л. Вычислительные методы исследования и проектирования сложных систем.М.: Наука, 1984.-286с.

 15. Основы автоматизации управления производством / Под ред. И.М.Макарова.М.: Высш. шк., 1983.-5О4с.

 16. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1978,-ЗПс.

 17. М.Мескон и др. Основы менеджмента.М.: Дело, 1994.-699с.

 18. Блауберг И.В. Садовский В.Н. Системные исследования и общая теория систем. Системные исследования. М.: Наука,1969.-279с.

 19. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М.: Наука,1973.-27О с.

 20. Хауштейн Х.Д. Гибкая автоматизация.: Пер. с нем.М.: Прогресс, 1990. -200с.


Розділ 2

 1. Египко В.М. Организация и проектирование систем автоматизации научно-технических экспериментов. Киев: Наук.думка, 1978. -232с.

 2. Египко В.М., Акимов А.П., Горин Ф.Н. Процедуры и методы проектирования автоматизированных систем и научных исследованиях. Киев: Наук. думка, 1982. – 175с.

 3. Цвиркун А.Д. и др. Имитационное моделирование в задачах синтеза структуры сложных систем: оптимизационно-имитационный подход. М.: Наука, 1985. – 174 с.

 4. Кузьмичев Д.А., Радкевич И.А., Смирнов А.Д. Автоматизация экспериментальных исследований. Учеб. пособие для вузов. М.: Наука, 1983. – 302 с.

 5. К. Хартман, Э. Лецкий, В. Шефер и др. Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов. М.: Мир, 1977. – 552 с.

 6. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука. М.: Мир, 1978.-418с.

 7. Бусленко Н.П., Калашников В.В., Коваленко И.Н. Лекции по теории сложных систем. М.: Сов. радио, 1573.-440с.

 8. Котов В.Е. Сети Петри. М.: Наука, 1984.-160 с.

 9. Ивахненко А.Г. Системы эвристической самоорганизации в технической кибернетике. Киев: Техника, 1971.-372с.

 10. Шварц М. Сети связи: протоколы, моделирование и анализ: В 2-х ч. М.: Наука, 1992, -Ч.1 – 336с, Ч.2 – 272с.


Розділ 3

 1. Введение в нелинейное программирование./ Под ред. К.Х. Ельстера М.: Наука, 1985.-264c.

 2. Борисов А.Н. и др. Модели принятия решений на основе лингвистического перемещения. Рига: 3, 1982.-296с.

 3. Зайченко Ю.П. Исследование операций. Киев: Вища шк., 1986..-375с.

 4. Мулен Э. Кооперативное принятие решений: аксиомы и модели. М.: Мир, 1991.-464c.

 5. Сухарев А.Т., Терехов А.Б., Федоров А.В. Курс методов оптимизации. М.:Наука, 1985.-328с.

 6. Глушков В.М. О системной оптимизации // Кибернетика,-1980,- N 5.-С.89-91

 7. Линейное и нелинейное программирование. Киев: Вища шк., 1975.-371с.

 8. Михалевич B.C., Волкович В.Л. Вычислительные методы исследования и проектирования сложных систем. М.: Наука, 1984.-286с.

 9. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. М.: Наука, 1981. – 487 с.

 10. Ларичев О.И. Наука и искусство принятия решений. М.: Наука, 1979. – 200 с.

 11. Сергиенко И.В. Математические модели и методы решения задач дискретной оптимизации. К.: Наук. думка, 1988.-384с.

 12. Карлин. С. Математические методы в теории игр, программировании и экономике. М.: Мир, 1964.-838с.

 13. Оуэн Г. Теория игр. М.: Мир, 1971.-230с.

 14. Шварц М. Сети связи: протоколы, моделирование и анализ. В 2-х ч. М.: Наука, 1992, ч.1 – 336с, ч.2 – 272с.

 15. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта. /Под ред. Д.А.Поспелова. М.: Наука, 1986. -312с.


Розділ 4

 1. Информационное обеспечение ИАСУ ГПС / Под ред. Исаченко В.А. М.: Машинностроение,1989.-888с.

 2. Кесс Ю.Ю. Анализ и синтез фреймовых моделей АСУ. М.: Энергоатомиздат, 1986.-168с.

 3. Осуга С. Обработка знаний. М.: Мир, 1989.-293с.

 4. Поспелов Д.А. Ситуационное управление. Теория и практика. М.: Наука, 1986. – 288с.

 5. Робототехника и гибкие автоматизированные производства. Техническая имитация интеллекта Под ред. М.М.Макарова. М.: Высш. шк., 1986.-с.175.

 6. Справочник. Искусственный интеллект 1-я и 2-я части. М.: Радио и связь,1990.-768с.

 7. Стерлинг Л., Шапиро Е. Искусство программирования на языке Пролог / Пер. с англ. С.Ф.Сопрунова, А.В.Шабанова, под ред.Г.Д.Дадаева. М.:Мир, 1990.-335 с.

 8. Тыугу Э.Х. Концептуальное программирование. М.: Наука,1984.-256 с.

 9. Уэлдон Дж. Администрирование БД / Пер. с англ. В.И.Будзко и А.И.Прохорова. М.: Финансы и статистика, 1984.-207с.

 10. Узко X. и др. Представление и использование знаний / Пер. с яп. М.: Мир, 1989.-2ООс.

 11. Братко И. Программирование на языке ПРОЛОГ для искусственного интеллекта /Пер. с англ. А.И.Лупенко, А.М.Степанова, под ред. А.М.Степанова. М.:Мир, 1990.- 560 с.

 12. Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных.: В 2-х кн. /Пер. с англ. под ред. В.И.Скорцова. М.: Мир,1985.-607с.

 13. Ульман Дж. Основы систем баз данных /Пер. с англ., под ред. М.Р. Кочаловского.- М.: Финансы и статистика,1983, -334 с.

 14. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики. М.: Наука, 1982, 1989. – 552с.

 15. ЭВМ пятого поколения. Концепции, проблемы, перспективы. М.: Финансы и статистика, 1984.-110с.

 16. Попов Э.В. Экспертные системы. Решение неформализованных задач в диалоге с ЭВМ. М.: Наука, 1987.-288 с.

 17. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных/Пер. с англ.: 6 изд.. Киев: Диалектика,1998. -784с.

 18. Представление и использование знаний /Пер. с яп., под ред. Х.Уэко, М. Исидзука. М.:Мир, 1989. -200с.

 19. Кокорева Л.В., Перевозчикова О.Л., Ющенко Е.Л. Диалоговые системы и представление знаний. К.: Наук. думка, 1993.-446с.

 20. Петрушин В.А. Экспертно-обучающие системы. К.:Наук.думка, 1992.-196с.

 21. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных /Пер.с англ. М.: Мир. 1989. -360 с.


Розділ 5

 1. Попов Э.В. Экспертные системы. Решение неформализованных задач в диалоге с ЭВМ. М.: Наука, 1987.- 288 с.

 2. Кузин Е.С., Ройтман А.И. Перспективы развития вычислительной техники. Интеллектуализация ЭВМ/Под ред. Ю.М.Смирнова. М.: Высш.шк.,1989.-159с.

 3. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики. М-: Наука, 1982.-552с.

 4. Кожарский Л.А. Экспертные системы – интеллектуальное ядро ЭВМ “пятого поколения”. М.: О-во “Знание”, 1984.

 5. Поспелов Г.С. Искусственный интеллект – основа новой информационной технологии. М.: Наука, 1988.-280с.

 6. Поспелов Д.А. Ситуационное управление. Теория и практика. М.: Наука, 1986. – 284с.

 7. Попов Э.В. Общение с ЭВМ на естественном языке. М.: Наука, 1982.-360с.

 8. Сергієнко I.B. Становления i розвиток досліджень з інформатики. К.: Наукова думка, 1998.-206с.

 9. Элти Дж., Кумбс М. Экспертные системы: концепции и примеры /Пер. с англ. М.: Финансы и статистика, 1987. -191с.

 10. Кокорева Л.В., Перевозчикова О.Л., Ющенко Е.Л. Диалоговые системы и представление знаний. Киев: Наук, думка, 1993.-446с.

 11. Петрушин В.А. Экспертно-обучающие системы. Киев: Наук. думка, 1992.- 196с.


Розділ 6

 1. Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы. М.: Энергия, 1991.-592с.

 2. Каган Б.М., Стамин В.В. Основы проектирования микропроцессорных устройств автоматики. М.: Энергоиздат, 1987.-ЗО4с.

 3. Микропроцессоры. Архитектура и проектирование микро-ЭВМ. Организация вычислительных процессов /Под ред. Л.Н.Преснухина. – М., Высш. шк., 1986.-495с.

 4. Дж. Фрир. Построение вычислительных систем на базе перспективных микропроцессоров. М.: Мир, 199О.-350с.


Розділ 7

 1. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики. М.: Наука, 1982.-552с.

 2. Глушков В.М. О системной оптимизации. – Кибернетика, 1980, N 5.-С.89-91

 3. Михалевич B.C., Волкович В.Л. Вычислительные методы исследования и проектирования сложных систем. М.: Наука, 1984.-28бс.

 4. Овсеевич Б.Л. Модели формирования организационных структур. А.: Наука, 1979.-159с.

 5. Рапопорт B.C. Развитие организационных форм управления научно-техническим прогрессом в промышленности. М.: Экономика, 1979.-232с.

 6. Хауштейн Х.Д. Гибкая автоматизация: Пер. с нем. -М.: Прогресс, 1990. -200с.