Інформаційна система для формування та зберігання навчальних матеріалів (ІСНМ)

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України в рамках проектів TEMPUS INURE і INARM розробляє положення і прототип інформаційної системи для формування і зберігання навчальних матеріалів (ІСНМ).


РОЗРОБНИКИ ІСНМ:

Трофимчук Олександр Миколайович (Oleksandr Trofymchuk)

Стрижак Олександр Євгенійович (Oleksandr Stryzhak)

Клименко Вікторія Ігорівна (Victoria Klimenko)

Попова Марина Андріївна (Maryna Popova)

Приходнюк Віталій Валерійович (Vitalii Prykhodniuk)

Величко Віталій Юрійович (Vitalii Velychko)


ОСНОВНА МЕТА СТВОРЕННЯ ІСНМ:

 • забезпечення умов для накопичення, первинної обробки електронних освітніх ресурсів, що забезпечують змістовне наповнення навчальних програм університету;

 • включення до структури навчального процесу змісту навчання і формування методичних систем навчання університету, надання доступу до них викладачам і студентам , науковцям і авторам електронних освітніх ресурсів (ЕОР).

Створення ІСНМ і організація її технологічного та науково-педагогічного супроводу покликані забезпечити її стійке функціонування .


ОСНОВНІ РІШЕННЯ ІСНМ базуються на:

 • Забезпеченні відповідності ЕОР вимогам: науковості та відповідності змісту нормативних документів, дидактичної та методичної доцільності застосування в навчальному процесі університету, наукової, педагогічної та психофізіологічної обґрунтованості форм, методів і засобів подання навчального матеріалу;

 • Обробка та зберігання метаданих окремих ресурсів, незалежно від їх первинної структури, виду, формату представлення і джерел одержання, на основі широко використовуваних у світовій практиці стандартів, чим буде забезпечуватися для авторів ЕОР можливість децентралізовано створювати ресурси, передавати або надавати до них доступ, а надалі – розміщувати їх в середовищі ІСНМ;

 • Необхідності враховувати постійні зміни програмних компонентів, що реалізують основну функціональність системи, при безумовному забезпеченні повної сумісності інформаційних ресурсів, що, з одного боку, дозволяє гнучко налаштовуватися на довільний тип ресурсів, а з іншого боку, підтримувати вже розміщені ресурси без їх докорінної переробки;

 • Масштабованості і налаштовуваності програмно-апаратних засобів, що забезпечують зберігання, пошук, надання користувачу доступу на оптимальне використання обчислювальних потужностей системи залежно від кількості запитів, що надходять від користувачів, обсягу конкретного ЕОР і завантаження з’єднань транспортних мереж;

 • Відкритості системи, що дозволяє здійснювати обмін із зовнішніми джерелами і споживачами інформаційних ресурсів незалежно від програмної платформи, на якій вони реалізовані;

 • Авторизації користувачів, протоколюванні звернень і запитів, накопиченні даних про застосовність кожного ЕОР;

 • Підтримці і протоколюванні обміну повідомленнями між користувачами ІСНМ.

ІСНМ ЗАБЕЗПЕЧУЄ розміщення, зберігання електронних освітніх ресурсів, доступ до них з використанням механізмів і засобів категоризації розподілених тематичних інформаційних ресурсів, які враховують сучасні технологічні рішення управління знаннями в мережевих середовищах, включаючи Інтернет. ІСНМ надає всім користувачам вільний ( в технічному і правовому відношенні) доступ до навчальних матеріалів, представленим у її середовищі.


ІСНМ ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ:

 1. базу даних навчальних і робочих навчальних програм з онтологічними описами;

 2. базу даних навчальних матеріалів:

  a) підручники з електронним доступом до текстового вмісту;

  b) електронні курси;

  c) онтологічні описи підручників та електронних курсів;

 3. засоби автоматизованої обробки неструктурованих текстових документів.

ЗАСОБИ ДОСТУПУ ДО ІСНМ: навігаційні та пошукові механізми повинні бути прості і зрозумілі всім категоріям користувачів, забезпечувати використання механізмів і засобів категоризації розподілених тематичних інформаційних ресурсів, використовувати інструменти семантичного контент-аналізу та включати до свого складу клас систем інтелектуального аналізу природно-мовних текстів, забезпечуючи при цьому атрибутно-контекстний пошук, який налаштовується на будь-який новий тип електронних освітніх ресурсів (з використанням їх метаданих ).


ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У СЕРЕДОВИЩІ ІСНМ:

 • Комп’ютерні версії оригінал-макетів творів друку, право на використання яких надається видавництвами;

 • Електронні документи та матеріали, які вільно поширюються в глобальних комп’ютерних мережах;

 • Електронні документи на цифрових носіях, які купуються на певних умовах;

 • Власна інформаційна продукція університету, що зберігається в його бібліотеках і репозитаріях.

ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІСНМ:

Технологія формування ІСНМ реалізується на основі використання системи Трансдисциплінарних Онтологічних Діалогів Об’єктно-орієнтованих Систем (ТОДОС), яка складається з підсистем:

КОНСПЕКТ (http://editor.inhost.com.ua/Texttermin.rar) – аналіз природно-мовних текстів, виділення основних термінів;

КОНФОР (http://test1.inhost.com.ua/, http://editor.inhost.com.ua/confor_instruction.doc) – створення класифікації та систематизації інформаційних масивів;

ГРАФ ЕДІТОР (http://editor.inhost.com.ua/, http://editor.inhost.com.ua/grapheditor_instruction.doc) – формування онтологічних моделей;

ВИД (відео діалоги) – підтримка колективних відеосесій;

ПОШУКОВА МАШИНА (http://exalead.inhost.com.ua) – пошук лексичних структур на основі лінгвістичної обробки великої кількості текстових масивів.

/ulОткрытости системы, позволяющей осуществлять обмен с внешними источниками и потребителями информационных ресурсов независимо от программной платформы, на которой они реализованы;