Що таке ТЕМПУС?

Темпус (Транс-європейська програма мобільності для навчання в університетах) – це програма зовнішньої допомоги Європейського Союзу, заснована з метою сприяння модернізації систем вищої освіти в країнах-сусідах ЄС через активізацію співробітництва між ВНЗ країн ЄС і країн-партнерів. Сьогодні програма Темпус відкрита для вищих навчальних закладів та інших інституцій, які працюють у сфері вищої освіти, з 27 країн-членів ЄС, 17 країн Європейської політики добросусідства (у тому числі Україна), 5 країн Центральної Азії, 5 країн Західних Балкан. У програмі також можуть брати участь на основі самофінансування ВНЗ з Туреччини, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії, Швейцарії, Хорватії та Колишньої Югославської Республіки Македонія.

Програма Темпус, заснована в 1990 р., пройшла декілька етапів у своєму розвитку. Сьогодні реалізується четвертий етап програми, розрахований на 2007-2013 рр.

У програмах Темпус визначено три основних напрями реформування в сфері вищої освіти, які є складовою загальних стратегій ЄС і збігаються з завданнями освітньої програми ЄС «Навчання впродовж життя» (Lifelong Learning) та узгоджуються з Лісабонською стратегією і положеннями Болонського процесу:

 • модернізація навчальних програм;

 • удосконалення процесів управління та врядування в системі вищої освіти;

 • посилення зв’язків між освітою та суспільством (громадянським суспільством, ринком праці тощо).

Програма Темпус надає можливість країнам-партнерам обирати для себе пріоритетні напрями реформування вищої освіти та заохочує всіх зацікавлених виявляти ініціативу, шукати інноваційні підходи, створювати новітні освітні продукти і послуги.


Як реалізовуються програми ТЕМПУС?

Програма Темпус реалізується через проекти, які ініціюються, розробляються та реалізовуються на основі партнерства за участі університетів і науково-дослідних інституцій, міністерств чи незалежних агенцій із забезпечення якості освіти, студентських спілок, асоціацій ректорів, викладачів, працедавців, громадських організацій із країн-членів ЄС і країн-партнерів.

Партнерство між університетами має форму консорціуму, кількість членів якого не обмежена. Для всіх проектів мінімальна кількість учасників від країн-членів ЄС – три. У проекті можуть брати участь одна чи кілька країн-партнерів залежно від типу проекту.

У рамках програм Темпус реалізуються два основні типи проектів:

 1. Спільні проекти засновані на багатосторонньому партнерстві між ВНЗ ЄС і країн-партнерів і направлені на розвиток, модернізацію та поширення сучасних навчальних програм, оновлення методів викладання та навчально-методичних матеріалів; посилення ролі ВНЗ у суспільстві, укріплення їх зв’язків з ринком праці, включаючи підтримку інноваційної діяльності; створення і розширення тематичних і професійних мереж, удосконалення систем управління вищими навчальними закладами, включаючи управління фінансами, розвиток діяльності бібліотек, кадрових служб і послуг для студентів тощо.

 2. Структурні заходи спрямовані на вироблення національної політики, розвиток і реформування окремих ВНЗ і системи вищої освіти в цілому з метою їхнього наближення до європейських стандартів. Структурні заходи передбачають: реформування системи управління ВНЗ, збільшення його автономії; запровадження системи забезпечення якості; запровадження ЕСТ5 – європейської системи накопичення та трансферу кредитів, реформування національних рамок кваліфікацій, розробку нормативно-правового забезпечення реформування у сфері вищої освіти; розвиток і нарощування інституційної, адміністративної та експертної спроможності для прискорення реформування освітньої сфери в світлі запровадження положень Болонського процесу; збільшення суспільної підтримки реформ, розширення кола їх прихильників та учасників; пропагування реформ через організацію міжнародних, національних і регіональних конференцій і семінарів, тощо.

ТЕМПУС в Україні

Україна приєдналася до програми Темпус у 1993 р. На той період програма Темпус мала спрямованість на удосконалення управління закладами освіти, оновлення та розробку нових навчальних програм і підвищення кваліфікації викладачів, особливо у таких дисциплінах, як економіка, іноземні мови, суспільні науки, європейські студії та право.

На третьому етапі програми Темпус (2000-2006 рр.) відбувся перехід до нових пріоритетів і нової предметної сфери. Участь України в програмі Темпус III узгоджувалася з приєднанням до Болонського процесу та входженням до Європейського простору вищої освіти, що відповідно позначалося на спрямуванні проектів. До пріоритетних напрямів, крім економіки та бізнес-менеджменту, було включено сільське господарство, інформаційно-комунікаційні технології та екологію. Починаючи з 2000 р. до проектів Темпус долучаються підприємства, неурядові організації, органи влади. Тож, учасниками проектів Темпус в Україні стають Секретаріат Кабінету Міністрів України, Міністерства: освіти і науки, охорони довкілля, аграрної політики, обласні державні адміністрації та міські ради, спілки промисловців, аграрні підприємства, порти, слухацькі ради університетів і науково-дослідні інституції. Програма допомагає в придбанні нового сучасного обладнання для університетів – комп’ютерів і спеціального лабораторного обладнання, у проведенні наукових досліджень тощо.

Пріоритети та напрями реалізації програми Темпус в Україні пов’язані, насамперед, з розвитком Болонського процесу. Серед національних пріоритетів четвертого конкурсу для Спільних проектів рекомендовано наступні:

 • модернізація навчальних планів з врахуванням впровадження триступеневої структури відповідно до Європейської системи накопичення та трансферу кредитів (ЕСТ5) та визнання дипломів серед дисциплін – інженерія та технології, інформаційні технології, сільське господарство, матеріаловедення, соціальні науки, природничі науки;

 • модернізація управління ВНЗ: запровадження механізмів забезпечення якості;

 • вища освіта та суспільство: розвиток партнерства ВНЗ із бізнесом;

 • трикутник знань: освіта – інновації – дослідження;

 • рамка кваліфікацій.

Для проектів Структурних заходів рекомендовано:

 • реформа управління: управління університетом та послуги для студентів;

 • запровадження механізмів забезпечення якості;

 • вища освіта та суспільство: розвиток партнерства ВНЗ із бізнесом;

 • трикутник знань: освіта – інновації – дослідження;

 • рамка кваліфікацій.

ТЕМПУС і Болонський процес

Для Європейського Союзу Болонський процес є одним з маршрутів на шляху до створення «Європи знань». Як освітня програма Темпус, так і участь ЄС у Болонському процесі узгоджуються із загальними стратегічними напрямами розвитку ЄС, визначеними в Лісабонській стратегії. Відповідно, цілі програми Темпус і цілі Болонського процесу перетинаються, підсилюючи одна одну та створюючи ефект синергії. Запровадження основних положень Болонського процесу передбачає створення Європейського простору вищої освіти з врахування національних підходів до організації навчання, змісту освіти, традицій у підготовці майбутніх фахівців з вищою освітою.

Серед стратегічних цілей Болонського процесу зазначено:

 • прийняття системи зрозумілих і порівнянних ступенів;

 • запровадження трициклової системи вищої освіти;

 • запровадження системи накопичення і трансферу кредитів (ЕСТ5);

 • сприяння мобільності студентів, викладачів і науковців;

 • запровадження стандартів і рекомендацій із забезпечення якості;

 • розроблення та запровадження додатку до диплома, національної рамки кваліфікацій тощо.

Пріоритетними завданнями для програми Темпус визначено:

 • запровадження трьох ступенів (бакалавр, магістр, доктор філософії) у системі вищої освіти;

 • запровадження в університетах системи ЕСТ5;

 • створення національної системи забезпечення якості та національної рамки кваліфікацій;

 • взаємне визнання дипломів і періодів навчання, здобутих в інших країнах-учасницях Болонського процесу.

Як Болонський процес, так і програма Темпус зосереджені на збільшенні відкритості та прозорості університетської освіти, поширенні доступу до неї, зростанні автономності університетів у країнах-членах ЄС та їх партнерах у третіх країнах. За рахунок міжуніверситетського співробітництва в рамках проектів Темпус відбувається модернізація вищої освіти, підвищується її інтернаціоналізація та європеїзація; університети і сфера вищої освіти в цілому стають більш привабливими для молоді: для навчання, науково-дослідної роботи, працевлаштування. Подібні завдання реалізуються в процесі створення Європейського простору вищої освіти в межах Болонського процесу: стратегія зовнішнього виміру (ехternal dimension strategy), вироблена міністрами, відповідальними за питання освіти, передбачає інформування, пропагування, співробітництво, визнання та діалог щодо освітньої політики з партнерами та колегами з інших країн і континентів. Великою мірою стратегія зовнішнього виміру реалізується за рахунок освітніх програм Європейського Союзу, у першу чергу програм Темпус та Еразмус Мундус. Інтеграція системи вищої освіти України в Європейський простір вищої освіти сприятиме: забезпеченню якості вищої освіти; визнанню періодів і термінів підготовки; мобільності студентів, викладачів, наукових працівників; забезпеченню справедливого доступу до вищої освіти; зміцненню позицій українських університетів на національному та європейському і світовому ринку праці та ринку освітніх послуг.