Положення

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про порядок підготовки аспірантів і докторантів

Положення про приймальну комісію

Положення про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників

Положення про наукового керівника

Положення про дотримання академічної доброчесності

Положення про обрання дисциплін за вибором

Положення про самостійну роботу аспірантів

Положення про академічну мобільність

Положення про оцінювання результатів навчання

Положення про порядок атестації аспірантів та докторантів

Положення про дистанційне навчання

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

Положення про систему забезпечення якості освіти

Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності