Силабуси

122 Комп’ютерні науки

Обов’язкові навчальні дисципліни

Іноземна мова для наукового спілкування
Філософія науки та культури
Методологія, організація та технологія наукових досліджень
Основи моніторингу
Розвиток інформаційного суспільства в Україні
Основи геоінформаційних систем
Індикативне оцінювання рівня розвитку інформаційного суспільства
Програма педагогічної практики здобувачів доктора філософії спеціальність 122 – комп’ютерні науки

Дисципліни за вільним вибором аспіранта

Інформаційні технології моделювання і прогнозування нестаціонарних процесів
Основи сучасних методів дистанційного зондування Землі
Екологічна інтерпретація даних ДЗЗ з використанням ГІС-технологій
Геоінформаційне забезпечення еколого-геологічних досліджень
Інформаційні технології для досліджень навколишнього середовища
Збалансоване природокористування та сталий розвиток екосистем
Постановка задач на розробку інформаційних систем у соціально-економічній сфері

113 Прикладна математика

Обов’язкові навчальні дисципліни

Іноземна мова для наукового спілкування
Філософія науки та культури
Методологія, організація та технологія наукових досліджень
Числові методи розв’язання задач математичної фізики
Обчислювальні технології
Проблеми та методи математичної фізики
Математичні моделі дискретної математики та їх застосування
Програма педагогічної практики здобувачів доктора філософії спеціальність 113 – прикладна математика

Дисципліни за вільним вибором аспіранта

Основи математичного моделювання за емпіричними даними
Інтерпретація експерименту. Розв’язання обернених задач
Сучасні чисельні методи розв’язку граничних задач математичної фізики
Детермінований хаос в нелінійних динамічних системах
Чисельні методи та прикладні алгоритми розрахунку зсувів
Математичне моделювання і задачі статистичного оцінювання