Досягнення інституту

2017

Розроблено концепцію єдиної інформаційної платформи, яка складається з інформаційних і комунікаційних систем та системної ІТ-інфраструктури, що забезпечує побудову сучасної інформаційної інфраструктури національного масштабу на основі конвергенції інформаційно-комунікаційних систем для розв’язання задач електронного урядування та корпоративного бізнесу, що надає можливість забезпечити якісний і повсюдний доступ клієнтів до ІТ-сервісів та служб (чл.-кор. НАН України Довгий С.О., д.т.н. Копійка О.В., к.т.н. Гуляєв К.Д., к.т.н. Лебідь О.Г.).

Розроблено математичні моделі, метод розв’язку та програмний інструментарій задачі прогнозування місцевих розмивів русел та берегів рік на основі імітаційного комп’ютерного моделювання з використанням даних дистанційного зондування Землі та геоінформаційного аналізу, результатів морфологічних, гідрологічних і гідравлічних досліджень та чисельного математичного моделювання кінематики місцевих розвинутих турбулентних течій за русловими утвореннями. Розроблено метод оптимізації структури інвестиційного портфеля в природокористуванні за критерієм мінімального сукупного ризику на підставі попарного порівняння альтернатив з врахуванням ризику невикористаних можливостей в рамках концепції сталого розвитку (чл.-кор. НАН України Трофимчук О.М., д.т.н. Стефанишин Д.В.)

Вперше побудовано та досліджено ресурсну кооперативну модель збалансованого розвитку на основі використання кількісних та якісних оцінок ресурсів, а також компенсацій за витрати ресурсів, які регламентуються введеними граничними значеннями та мають сплачуватися всій системі; запропонована та досліджена модель задачі розподілу та маршрутизації потоків транспортних блоків з упакованими дрібнопартіонними кореспонденціями (д.ф.-м.н. Полумієнко С.К.).

Розроблено алгоритми комп’ютерної алгебри для генерування родин стабільних груп та напівгруп символьних перетворень афінного простору над комутативним кільцем при заданих параметрах густини та степені. Визначені протоколи обміну ключів та криптосистеми поліноміальної криптографії від багатьох змінних, що мають перспективу використання в постквантовий час (д.ф.-м.н. Устименко В.О.).

Створено модель трансдисциплінарного перетворення довільних документів в мережево-інтерактивні на основі рекурсивної редукції контекстів та множинної часткової впорядкованості гіпервідношень між множинами таксономій і натуральних систем. Реалізовані засоби формування інтероперабельних безпечних протоколів взаємодії між мережевими інформаційними документами, корпоративними системами, базами даних та знань ситуаційних центрів, які мають значну кількість міждисциплінарних відношень, та створені на основі використання різних інформаційних технологій і стандартів (чл.-кор. НАН України Довгий С.О., д.т.н. Стрижак О.Є.).

Вперше встановлено, що усі розвинуті гірничо-добувні райони України (Кривбас, Донбас, соленосні басейни Карпатського регіону і ін.) перейшли т.зв. максимум Хаберта, коли комплексний вплив максимального вилучення мінеральної сировини і накопичених порушень надр в зоні впливу гірничо-видобувних робіт (формування у надрах “дефіциту маси”, використання бурильно-вибухових технологій, водовідлив і ін.), погіршення техніко-економічних показників вимагає розробки природоохоронних заходів щодо зняття шахт і кар’єрів з експлуатації і еколого-техногенної рекультивації геологічних структур (чл.-кор.НАН України Трофимчук О.М., д.т.н. Яковлєв Є.О., д.геолг.-м. н. Коржнев М.М.).

Розроблено методику розрахункового визначення конфігурації і площі забруднення атмосфери чадним газом (СО), обсягу його викиду та середньої приземної концентрації від пожеж на сміттєзвалищах твердих побутових відходів (протяжне джерело викиду) з використанням інструментів геоінформаційних систем для оцінки потенційної еколого-економічної шкоди від таких пожеж (д.е.н. Рогожин О.Г.).

Запропоновано геопросторові моделі та технології точного землекористування на основі синтезу геопросторових даних рельєфу, графіку сівозмін, космічного моніторингу ґрунтового та агрохімічного складу земельних масивів, вологості та температури ґрунту (д.геол.н. Радчук В.В., к.т.н. Красовська І.Г.).

Розроблено апаратурно-методичний комплекс електрометрії високої просторової роздільної здатності, що дозволяє виявляти продуктивні пласти малої потужності (0.5-2.0м) та підвищити видобуток вуглеводнів з нафтогазових свердловин (д.ф.-м.н. Миронцов М.Л.).

НАГОРОДИ ВЧЕНИХ

За роботу „Науково-освітній інтернет- портал «Тарас Григорович Шевченко» (www.kobzar.ua)” співробітники Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України Трофимчук О.М., Копійка О.В., Ляшук К.В. отримали Державну премію України в галузі освіти у номінації «Дошкільна і позашкільна освіта» за 2017 рік.

Співробітник інституту к.т.н. Новахацька Н.А. отримала Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2016 рік відповідно до Постанови про присудження від 19.12.2017р. №2251-VIII.

Співробітник інституту к.т.н. Дроздович І.Г. отримала Премію НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи за 2017 рік.

В 2017 році директор інституту Трофимчук О.М. прийняв участь у IV Світовому форумі зі зсувів (Любляна, Словенія), був членом міжнародного наукового комітету і отримав сертифікат Визначного світового центру (World Centre of Excellence) по зниженню зсувонебезпеки на 2017-2020 рр., виданий Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

2016

Розроблено інструменти та програмні засоби на базі семантичного контент управління в веб-середовищі  для пошуку, впорядкування та представлення інформації на науково-інформаційних порталах та інших веб-ресурсах, що надали можливість користувачам працювати з інформацією більш системно з урахуванням лавиноподібного зростання обсягів даних у мережі Інтернет. (чл.-кор. НАН Довгий С.О.,  д.т.н. Стрижак О.Є., к.т.н. Гуляєв К.Д.).

Реалізовано механізми захисту інформації для технології ЕХ, вдосконалено принципи та методи фільтрації зовнішньої інформації у різних типах мереж, створені модулі програмно-апаратних комплексів призначених для розгортання сегментів телекомунікаційних мереж із змінним розміром мережної адреси. (чл.-кор. НАН Довгий С.О.,  к.т.н. Лебідь О.Г., к.т.н. Гуляєв К.Д.).

Створено нові постквантові криптографічні системи вiд багатьох змiнних яка базується на модифікованій поліноміальній схеми Ель Гамаля і використовує  складність проблеми логарифму дискретного для стабільної поліноміальної бази експоненційного порядку. Алгоритм спирається на нові методи генерації стабільних нелінійних перетворень експоненційного порядку заданої степені та густини за допомогою автоматів визначених за алгебраїчними графами. Розроблено нові потокові алгоритми шифрування поліноміальної природи, що використовують відображення яке є не взаємно однозначними. (доктор фіз.-мат. наук Устименко В. О.).

Розроблено новий підхід до обґрунтування розрахункових (проектних) подій екстремального характеру (паводків, землетрусів тощо) за результатами оцінки залишкового ризику збитків (чл.-кор. НАН України Трофимчук О.М., д.т.н. Стефанишин Д.В.).

Встановлено просторово-часове зростання комплексних техногенних змін екологічного стану складових довкілля (геохімічних ландшафтів, поверхневих вод, ґрунтів, геологічного середовища, приземної атмосфери) регіонів України (чл.-кор. НАН України О.М. Трофимчук, д.т.н. Яковлєв Є.О., к.т.н. Клименко В.І., к.т.н. Анпілова Є.С).

НАГОРОДИ ВЧЕНИХ

Весною поточного року ІТГІП НАНУ була підготовлена аплікаційна форма «Application Form for World Centre of Excellence on Landslide Risk Reduction 2017-2020»  (Всесвітній центр передового досвіду по зменшенню ризику зсувної небезпеки) в рамках міжнародної організації ICL під егідою ЮНЕСКО (ІТГІП НАНУ є єдиним членом від України з 2009 р.). Авторитетне коло міжнародних експертів виставило рейтингові оцінки 20 країнам та організаціям світу. ІТГІП НАНУ зайняв 13 місце з 15 переможців. Диплом буде вручений чл.-кор. НАН України Трофимчуку О.М. на Всесвітньому форуму зі зсувів у червні 2017 р. у Любляні

Співробітник ІТГІП НАНУ у 2016 році Кудляк В.М. удостоєний почесного звання “Заслужений працівник культури України”;

2015

Розроблено мережеві онтологічні засоби автоматичної побудови Семантик Веб інтерфейсу на основі лінгво-семантичного аналізу слабо структурованих мережевих інформаційних масивів (чл.-кор. НАНУ Довгий С.О., Стрижак О.Є.).

Удосконалено метод ситуативно-індуктивного прогнозування за даними спостережень. Розроблено методологію імовірнісного прогнозування аварій та кількісної оцінки ризику аварій на гідровузлах в рамках сценарного підходу з використанням байєсівського перетворення ймовірностей (чл.-кор. НАНУ Трофимчук О.М., Стефанишин Д.В.)

Запропоновано новий ресурсний підхід до аналізу процесів сталого розвитку та кооперативну ресурсну модель збалансованого технологічного розвитку, обґрунтовано зміну розгляду процесів сталого розвитку на більш ефективний аналіз збалансованого технологічного розвитку; запропонована система індикаторів технологічного розвитку, виділені відповідні критерії збалансованості та проведені експериментальні розрахунки по регіонах України (Полумієнко С.К.).

Створено нові постквантові алгоритми з публічним ключем криптографії від багатьох змінних, безпека яких пов’язується з прихованою проблемою дискретного логарифма або прихованими параметрами відомого шифрування RSA. В термінах алгебраїчної комбінаторики запропоновано протоколи обміну ключів криптографії від багатьох змінних та пов’язані з ними нові криптосистеми (Устименко В.О.).

Теоретично обґрунтовано (з експериментальним підтвердженням) нові математичні моделі для в’язких шарових течій на основі вихрових методів та побудова обчислювальних технологій для моделювання нестаціонарних фізичних процесів. Математичні моделі (з врахуванням в’язкості, нестаціонарності та конвективних складових) базуються на інтегруванні рівнянь Нав’є-Стокса для часткового випадку в’язких шарових течій (чл.-кор. НАНУ Довгий С.О., Черній Д.І.).

Розроблено  методику та обґрунтовано узагальнені алгоритми обробки геоданих з використанням ГІС-технологій, матеріалів дистанційного зондування Землі та ланшафтно-геохімічних параметрів водозбірних басейнів для більш вірогідного відображення провідних процесів формування асиміляційного потенціалу стратегічних еколого-формуючих систем: гідросфери, верхньої зони літосфери та приземної атмосфери (чл.-кор. НАНУ Довгий С.О., Яковлєв Є.О., Клименко В.І., Анпілова Є.С.)

Розроблена методика оцінки комплексного впливу підтоплення та сейсмічних процесів на регіональне зниження інженерно-геологічної стійкості лесового покриву території України. Реалізована процедура регіональної оцінки еколого-економічних збитків та ризиків життєдіяльності від аварій з атмосферним викидом на хіміко-небезпечних об’єктах (чл.-кор. НАНУ Трофимчук О.М., Рогожин О.Г., Кряжич О.О.).

Визначено температурну стабільність радіаційно-активованих дефектів та наноутворень в кварці та емалі зубів, а також вплив температурної стабільності дефектів на достовірність результатів ретроспективної дозиметрії. Показано, що найбільш стабільними радіаційними дефектами в кварці є алюмінієві центри Al – O, а в апатиті емалі зубів, який складає мінеральну компоненту цієї високо мінералізованої біологічної тканини, є карбонатні радикали СО2. Доведено, що найбільш достовірні результати ретроспективної дозиметрії місцевості, а також людини, можуть бути отримані за допомогою саме цих радіаційних дефектів, локалізованих  відповідно в кварці та в емалі зубів (Радчук В.В.).

НАГОРОДИ ВЧЕНИХ

Трофимчук О.М. удостоєний почесного звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.

Трофимчук О.М. нагороджений премією ім. В.С. Михалевича НАН України.

За роботу „Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь” співробітникам Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України Гуляєву К.Д., Дейнеці І.В. вручено  Державну премію України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

За роботу „Числове моделювання електрометрії свердловин” співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України Миронцов М.Л. отримав премію Президента України для молодих вчених у 2014 році.

2014

Створено онтологію задачі раціонального вибору, на основі використання якої розроблена технологія екстракції знань при проведенні семантичного контент-аналізу розподілених у мережі інформаційних масивів. На основі екстракції знань розроблено засоби адаптивної генерації тематичних категорій, що забезпечує динамічне формування елементів меню WEB- семантичного інтерфейсу для підтримки проведення різних форм взаємодії з користувачами у розподілених середовищахІнтернет-порталів, включаючи групові відеосесії (чл.-кор. НАН України Довгий С.О., Стрижак О.Є., Гуляєв К.Д.).

Розроблено технологію комутації з використанням віртуальних каналів в мережах із змінним розміром мережної адреси. Технологія передбачає встановлення віртуального з’єднання одразу з багатьма вузлами мережі, багатоадресне надіслання інформаційного запиту та подальшу комутацію лише з вузлами, що відповідають умовам інформаційного запиту. Технологію реалізовано у вигляді динамічної бібліотеки для ОС Windows, що може використовуватись для реалізації систем: пошуку інформації, розподіленого зберігання інформації, анонімного обміну інформацією (в тому числі систем таємного голосування, файлового обміну тощо), а також різноманітних службових сервісів в мережах  із змінним розміром мережної адреси  (чл.-кор. НАН України Довгий С.О., Гуляєв К.Д., Дейнека І.В.).

Розроблено методологію комп’ютерного моделювання проектування та аналізу функціонування багатопродуктових ієрархічних комунікаційних мереж з дискретними параметрами та потоками. Для управління нелінійними та нестаціонарними процесами обробки та розподілу дискретних потоків запропоновано: математичні моделі, методи, алгоритми і комплекс експериментального програмного забезпечення для розв’язання задач поточного планування функціонування мережі, націлені на оптимізацію використання ії наявних ресурсів і складаючи основу-ядро математичного інструментарію для вирішення завдань оперативного керування та перспективного розвитку (чл.-кор. НАН України О.М. Трофимчук, В.О. Васянін).

Запропоновано ресурсний підхід до побудови та аналізу моделі сталого технологічного розвитку, спрощено вихідну загальну модель сталого розвитку, яка представлена у вигляді дворівневої кооперативної гри. Вперше побудовано ресурсну теоретико-ігрову модель збалансованого розвитку на основі ефективного використання сучасних технологій, релевантних регіонам країни (Полумієнко С.К.).

Створено нову концепцiю криптографічної системи вiд багатьох змiнних з розкладом, що обертається. Побудовано приклади таких систем, що спільно з Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України впроваджено в Університеті Марії Кюрі Склодовської в Любліні. Зокрема, запропоновано криптосистему цього классу, безпека якої забезпечується складністю проблеми знаходження дискретного логарифму у відповідній групі перетворень. Пошук нових криптосистем від багатьох змінних мотивується теорією постквантової криптографії (Устименко В.О.).

Визначені провідні фактори еколого-геологічного ризику процесу розвідки та видобутку сланцевого газу в умовах Східно-українського та Західно-українського нафто-газоносних басейнів(апробація досвіду промислового видобутку сланцевого газу у США) (акад. НАН України Лялько В.І., д.т.н. Яковлєв Є.О., д.г.н. Азимов О.Т.).

Обґрунтовані напрями удосконалення  еколого-техногенного моніторингу розвинутих гірничодобувних районів Донбасу, Кривбасу, Карпатського регіону з урахуванням впливу  нових гірничо-геологічних явищ, обумовлених активізацією небезпечних процесів затоплення шахт та кар’єрів, деформацій денної поверхні, проявом техногенних землетрусів та терористичних дій. (чл.-кор. НАН України Довгий С.О., чл.-кор. НАН України Трофимчук О.М., Яковлєв Є.О., Клименко В.І., Анпілова Є.С.).

З’ясовано особливості механізмів формування нанорозмірних утворень в кварці та цирконі, а також в гідроксилапатиті біогенного походження. Показано, що радіаційне опромінення суттєво впливає на магнітні (парамагнітні) властивості наноутворень, що локалізовані в мінералах та біомінералах. Визначена роль локального нагріву нанорозмірних областей, що виникають в результаті альфа розпаду урану або торію, в формуванні аморфних областей в кристалічної решітці циркону та інших мінералів (чл.-кор. НАН України Брик О.Б., Радчук В.В.).

Побудовано залежність інтенсивності місцевого розмиву руслових потоків від кута розташування і висоти донної перешкоди, виявлені режими найбільш інтенсивного розмиву дна. За результатами імітаційного моделювання сил опору дна встановлено, що при висоті донної гряди, яка дорівнює 1/3 глибини потоку, найбільш потужні деформації русла можуть відбуватися при її розташуванні під кутом 35-40 градусів до набігаючого потоку (чл.-кор. НАН України Трофимчук О.М., Стефанишин Д.В., Ходневич Я.В.).

Розроблена інформаційна технологія космічного моніторингу антропогенного забруднення територіальних вод України на Чорному та Азовському морях. Із залученням інструментів геоінформаційної системи ARG GIS синтезовані векторні електронні  екологічні карти Чорного та Азовського морів (чл.-кор. НАН України С.О. Довгий, чл.-кор. НАН України О.М. Трофимчук, Радчук В.В.).

НАГОРОДИ ВЧЕНИХ

За Цикл наукових праць “Використання природних ресурсів України в умовах екологічних обмежень” співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України Радчуку В.В. вручено Державну премію України в галузі науки і техніки за 2013 рік у грудні 2014 р.

За роботу „Просторовий аналіз та геомоделювання забруднення вод і ґрунтів засобами дистанційного зондування Землі” співробітники Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України В.І. Клименко та Є.С. Анпілова отримали премію Президента України для молодих вчених за 2013 рік.