1. Розроблено мережеві онтологічні засоби автоматичної побудови Семантик Веб інтерфейсу на основі лінгво-семантичного аналізу слабо структурованих мережевих інформаційних масивів (чл.-кор. НАНУ Довгий С.О., Стрижак О.Є.).
 2. Удосконалено метод ситуативно-індуктивного прогнозування за даними спостережень. Розроблено методологію імовірнісного прогнозування аварій та кількісної оцінки ризику аварій на гідровузлах в рамках сценарного підходу з використанням байєсівського перетворення ймовірностей (чл.-кор. НАНУ Трофимчук О.М., Стефанишин Д.В.)
 3. Запропоновано новий ресурсний підхід до аналізу процесів сталого розвитку та кооперативну ресурсну модель збалансованого технологічного розвитку, обґрунтовано зміну розгляду процесів сталого розвитку на більш ефективний аналіз збалансованого технологічного розвитку; запропонована система індикаторів технологічного розвитку, виділені відповідні критерії збалансованості та проведені експериментальні розрахунки по регіонах України (Полумієнко С.К.).
 4. Створено нові постквантові алгоритми з публічним ключем криптографії від багатьох змінних, безпека яких пов’язується з прихованою проблемою дискретного логарифма або прихованими параметрами відомого шифрування RSA. В термінах алгебраїчної комбінаторики запропоновано протоколи обміну ключів криптографії від багатьох змінних та пов’язані з ними нові криптосистеми (Устименко В.О.).
 5. Теоретично обґрунтовано (з експериментальним підтвердженням) нові математичні моделі для в’язких шарових течій на основі вихрових методів та побудова обчислювальних технологій для моделювання нестаціонарних фізичних процесів. Математичні моделі (з врахуванням в’язкості, нестаціонарності та конвективних складових) базуються на інтегруванні рівнянь Нав’є-Стокса для часткового випадку в’язких шарових течій (чл.-кор. НАНУ Довгий С.О., Черній Д.І.).
 6. Розроблено  методику та обґрунтовано узагальнені алгоритми обробки геоданих з використанням ГІС-технологій, матеріалів дистанційного зондування Землі та ланшафтно-геохімічних параметрів водозбірних басейнів для більш вірогідного відображення провідних процесів формування асиміляційного потенціалу стратегічних еколого-формуючих систем: гідросфери, верхньої зони літосфери та приземної атмосфери (чл.-кор. НАНУ Довгий С.О., Яковлєв Є.О., Клименко В.І., Анпілова Є.С.)
 7. Розроблена методика оцінки комплексного впливу підтоплення та сейсмічних процесів на регіональне зниження інженерно-геологічної стійкості лесового покриву території України. Реалізована процедура регіональної оцінки еколого-економічних збитків та ризиків життєдіяльності від аварій з атмосферним викидом на хіміко-небезпечних об’єктах (чл.-кор. НАНУ Трофимчук О.М., Рогожин О.Г., Кряжич О.О.).
 8. Визначено температурну стабільність радіаційно-активованих дефектів та наноутворень в кварці та емалі зубів, а також вплив температурної стабільності дефектів на достовірність результатів ретроспективної дозиметрії. Показано, що найбільш стабільними радіаційними дефектами в кварці є алюмінієві центри Al – O, а в апатиті емалі зубів, який складає мінеральну компоненту цієї високо мінералізованої біологічної тканини, є карбонатні радикали СО2. Доведено, що найбільш достовірні результати ретроспективної дозиметрії місцевості, а також людини, можуть бути отримані за допомогою саме цих радіаційних дефектів, локалізованих  відповідно в кварці та в емалі зубів (Радчук В.В.).

Нагороди вчених

 • Трофимчук О.М. удостоєний почесного звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.
 • Трофимчук О.М. нагороджений премією ім. В.С. Михалевича НАН України.
 • За роботу „Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь” співробітникам Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України Гуляєву К.Д., Дейнеці І.В. вручено  Державну премію України в галузі науки і техніки за 2014 рік.
 • За роботу „Числове моделювання електрометрії свердловин” співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України Миронцов М.Л. отримав премію Президента України для молодих вчених у 2014 році.