1. Розроблено інструменти та програмні засоби на базі семантичного контент управління в веб-середовищі  для пошуку, впорядкування та представлення інформації на науково-інформаційних порталах та інших веб-ресурсах, що надали можливість користувачам працювати з інформацією більш системно з урахуванням лавиноподібного зростання обсягів даних у мережі Інтернет. (чл.-кор. НАН Довгий С.О.,  д.т.н. Стрижак О.Є., к.т.н. Гуляєв К.Д.).
  2. Реалізовано механізми захисту інформації для технології ЕХ, вдосконалено принципи та методи фільтрації зовнішньої інформації у різних типах мереж, створені модулі програмно-апаратних комплексів призначених для розгортання сегментів телекомунікаційних мереж із змінним розміром мережної адреси. (чл.-кор. НАН Довгий С.О.,  к.т.н. Лебідь О.Г., к.т.н. Гуляєв К.Д.).
  3. Створено нові постквантові криптографічні системи вiд багатьох змiнних яка базується на модифікованій поліноміальній схеми Ель Гамаля і використовує  складність проблеми логарифму дискретного для стабільної поліноміальної бази експоненційного порядку. Алгоритм спирається на нові методи генерації стабільних нелінійних перетворень експоненційного порядку заданої степені та густини за допомогою автоматів визначених за алгебраїчними графами. Розроблено нові потокові алгоритми шифрування поліноміальної природи, що використовують відображення яке є не взаємно однозначними. (доктор фіз.-мат. наук Устименко В. О.).
  4. Розроблено новий підхід до обґрунтування розрахункових (проектних) подій екстремального характеру (паводків, землетрусів тощо) за результатами оцінки залишкового ризику збитків (чл.-кор. НАН України Трофимчук О.М., д.т.н. Стефанишин Д.В.).
  5. Встановлено просторово-часове зростання комплексних техногенних змін екологічного стану складових довкілля (геохімічних ландшафтів, поверхневих вод, ґрунтів, геологічного середовища, приземної атмосфери) регіонів України (чл.-кор. НАН України О.М. Трофимчук, д.т.н. Яковлєв Є.О., к.т.н. Клименко В.І., к.т.н. Анпілова Є.С).

Нагороди вчених

Весною поточного року ІТГІП НАНУ була підготовлена аплікаційна форма «Application Form for World Centre of Excellence on Landslide Risk Reduction 2017-2020»  (Всесвітній центр передового досвіду по зменшенню ризику зсувної небезпеки) в рамках міжнародної організації ICL під егідою ЮНЕСКО (ІТГІП НАНУ є єдиним членом від України з 2009 р.). Авторитетне коло міжнародних експертів виставило рейтингові оцінки 20 країнам та організаціям світу. ІТГІП НАНУ зайняв 13 місце з 15 переможців. Диплом буде вручений чл.-кор. НАН України Трофимчуку О.М. на Всесвітньому форуму зі зсувів у червні 2017 р. у Любляні

Співробітник ІТГІП НАНУ у 2016 році Кудляк В.М. удостоєний почесного звання “Заслужений працівник культури України”.