Досягнення для відділення наук про Землю НАН України

  1. Удосконалено структуру геолого-економічних та еколого-геологічних параметрів з обґрунтування ефективних схем використання родовищ вугілля, хімічної сировини, будматеріалів та ін. за умови суттєвого скорочення видобутку вугільної сировини (пост-майнінговий перехід до диверсифікації економіки Донбасу за схемою розвинутих країн ЄС).Розроблено алгоритм з експертної оцінки часу затоплення шахт за умови обмежених даних моніторингу та недосконалого керування процесом підйому рівнів підземних вод (у стані збройного конфлікту) (акад. НАН України Довгий С.О., чл.-кор. НАН України Трофимчук О.М., Яковлєв Є.О., Коржнєв М.М.)..
  2. Вивчена динаміка і баланс осідань денної поверхні та оцінені ризики для об’єктів критичної інфраструктури гірничо-міської агломерації в межах прикордонного річкового басейну (на прикладі Солотвинського солерудника, Закарпатська обл.) на основі використання даних дистанційного радіолокаційного зондування поверхні Землі (інтерферометрія). Технологію використано для моніторингу просідання земної поверхні та зсувних новоутворень за умови зростаючого зволоження пухких покрівних порід, в межах шахтних полів, що активно розвиваються та мають довгостроковий характер в умовах зростаючих деформацій та вилуговування соляного тіла (чл.-кор.НАН України Трофимчук О.М., Яковлєв Є.О., Анпілова Є.С.).
  3. Розроблено, реалізовано та впроваджено у виробництво програмно-методичне забезпечення для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт геофізичного приладобудування, якому немає аналогів в Україні (Миронцов М.Л.).
  4. В результаті експедиційних досліджень Дністровського каньйону обґрунтовано підходи, методи та науково-методологічні основи комплексного оцінювання інтенсивності і характеру антропогенного впливу на стан локальної геоекосистеми. За результатами первинних досліджень встановлено, що моніторинг глибин є важливою задачею для розв’язання проблем пов’язаних з природоохоронними функціями водно – болотних угідь, що мають міжнародне значення і прилеглих територій в контексті прогнозованого впливу запланованого будівництва каскаду малих ГЕС в межах Дністровського каньйону (Радчук В.В., Загородня С.А., Шевякіна Н.А., Радчук І.В.).

Нагороди вчених

За роботу „Інформаційні технології оцінки антропогенного впливу на лімнологічні екосистеми України»” співробітники Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України к.т.н. Радчук І.В., к.т.н.Охарєв В.О., к.т.н.Загородня С.А. отримали Премію Президента України для молодих вчених  за 2018 рік. Указ Президента України № 419/2018 від 07 грудня 2018 року.

За роботу „Інформаційні технології інвентаризації сміттєзвалищ та просторове моделювання забруднення основних компонентів довкілля складованими відходами” співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України к.т.н. Новохацька Н.А. отримала Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та розробок  за 2016рік. Постанова Верховної Ради України від 19 грудня 2017 року № 2251-VIII.

Досягнення для відділення інформатики НАН України

  1. Створено рекурсивний редуктор забезпечення процесів лінгво-семантичного аналізу текстів й автоматичного формування інтерактивних онтологічних баз знань та аналітичних систем (акад. НАН України Довгий С.О., Стрижак О.Є., Приходнюк В.В.).
  2. Створено теорію перетворення особливостей в чисельних методах для сингулярних інтегральних рівнянь. Обгрунтовано методи та алгоритми для  обчислювальних технологій із застосуванням дискретних особливостей. Розроблені алгоритми застосовуються в комплексних  моделюючих системах при дослідженні  динамічних процесів  в галузях аерогідродинаміки, електродинаміки, радіоелектроніки (акад. НАН України Довгий С.О., Черній Д.І.).
  3. Розроблені засоби адаптивного управління системою передачі інформації в умовах апріорної невизначеності. Встановлено, що використання інформаційної технології забезпечення достовірної інформації за рахунок багаторівневої параметричної адаптації турбокодів дозволяє забезпечити задане значення достовірної інформації при зменшенні відношення сигнал/шум на 0,4 дБ в залежності від розміру блоку переданих даних (чл.-кор. НАН України Трофимчук О.М., Василенко В.М.).
  4. Створено новий напрямок постквантового захисту інформації, що об’єднує ідеї  нелінійної алгебраїчної криптоґрафії  та криптографії від багатьох змінних.  Він  використовує напівгрупи  та ґрупи перетворень афінних просторів над комутативними кільцями  та їх  ґомоморфізми як криптоґрафічні  платформи. Запропоновано нові протоколи обміну ключів, алгоритми з публічним ключем, потокові алгоритми симетричноґо шифрування, залежні від ключа хеш функції документів (Устименко В.О.)

Нагороди вчених

За роботу „Інформаційні технології оцінки антропогенного впливу на лімнологічні екосистеми України»” співробітники Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України к.т.н. Радчук І.В., к.т.н.Охарєв В.О., к.т.н.Загородня С.А. отримали Премію Президента України для молодих вчених  за 2018 рік. Указ Президента України № 419/2018 від 07 грудня 2018 року.

За роботу „Інформаційні технології інвентаризації сміттєзвалищ та просторове моделювання забруднення основних компонентів довкілля складованими відходами” співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України к.т.н. Новохацька Н.А. отримала Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та розробок  за 2016рік. Постанова Верховної Ради України від 19 грудня 2017 року № 2251-VIII.