Досягнення для відділення наук про Землю НАН України

  1. Запропоновано підхід до оцінки впливу фактора зміни кліматичних параметрів на сейсмічний ризик руйнування споруд (Рогожин О.Г.).
  2. Удосконалено метод обробки даних інтерферометрії для прогнозу зон небезпечних осідань земної поверхні при затопленні шахт (смт. Солотвино Закарпатської обл.). Вперше отримано принципово нові динамічні і об’ємні параметри небезпечних деформацій земної поверхні в зоні впливу затоплення соляних шахт та обґрунтовано першочергові захисні заходи (Яковлєв Є.О., Анпілова Є.С.).
  3. Розроблена методика обробки даних моніторингу рівнів підземних вод при затопленні шахт Донбасу для прогнозу еколого-геологічних небезпек (підтоплення міст і селищ, прискорення міграції забруднень і ін.) (чл.-кор. НАНУ Трофимчук О.М., Яковлєв Є.О., Анпілова Є.С., Клименко В.І., Крета Д.Л.).
  4. Створено аналітичну систему підтримки екологічних досліджень на основі розробленого та реалізованого у програмному виді алгоритму аналізу коефіцієнтів динамічної кореляції багатопараметричних систем (Миронцов М.Л.).

Нагороди вчених

Відзнакою НАН України «За наукові досягнення» нагороджено академіка НАН України Довгого Станіслава Олексійовича за багаторічну плідну працю вченого, організатора наукових досліджень і педагога та вагомі творчі здобутки в галузі телекомунікацій, інформаційних технологій, аерокосмічних досліджень Землі.

Погоджено призначення академіка НАН України Довгого Станіслава Олексійовича почесним директором ІТГІП НАН України.

Академік НАН України Довгий С.О. отримав орден князя Ярослава Мудрого V ступеню.

Постановою Президії Національної академії наук України від 10 квітня 2019 року званняВинахідник року Національної академії наук України присвоєно д.ф.-м.н. Миронцову Микиті Леонідовичу

Д.ф.-м.н. Миронцов Микита Леонідович отримав  Грант Президента України для докторів наук на 2019 рік.

Досягнення для відділення інформатики НАН України

  1. Розроблено технологію автоматизованого тематичного дешифрування супутникових знімків земної поверхні надвисокої роздільної здатності в інтересах безпеки і оборони України. Створено та передано до Державного космічного агентства України програмно-технічний комплекс накопичення та обробки даних супутникової зйомки на базі розробленої технології. Виконано та передано до Ради національної безпеки і оборони України ретроспективний аналіз військових та інфраструктурних змін окремих районів зони Операцій об’єднаних сил (член-кор. НАНУ О.М. Трофимчук, Л.Д. Греков, О.Г. Лебідь).
  2. Розроблені принципи інтеграції інформаційно-комунікаційних систем, які впливають на ефективність функціонування основних структурних елементів (бізнес-процеси, підсистеми, інформаційну модель, інтеграційне середовище) та принципів (загальна інформаційна модель; загальна спільно використовувана телекомунікаційна інфраструктура; чітко встановлені інтерфейси; незалежність бізнес-процесів від застосовуваних підсистем; використання розподіленої системи з нежорсткими зв’язками між її компонентами),  що дає можливість забезпечити якісне виконання глобальних бізнес-процесів в межах єдиної інформаційної платформи (акад. НАНУ С.О. Довгий, О.В. Копійка).
  3. Розроблено уніфікований індекс регіонального та національного розвитку, методологія визначення та розрахунку якого дозволяє використовувати універсальні засоби для визначення оцінок по різних категоріях та видах ресурсів. Уніфікований індекс та його субіндекси дозволяють конструктивно визначити збалансованість як поточного та цільового стану розвитку регіонів та країни, так і стратегій їх досягнення (С.К. Полумієнко).
  4. Запропоновано новий метод побудови постквантових криптосистем, що не є алґоритмами кодування з публічним ключем. Метод використовує великі некомутативні напівґрупи та ґрупи перетворень афінних просторів над комутативними кільцями та їх ручні ґомоморфізми як    криптоґрафічні  платформи.  Протоколи обміну поліноміальних перетворень дозволяють користовичам безпечно узґодити високонелінійні алґоритми кодування та декодування комп’ютерної алґебри та обмінятися залежнми від ключа хеш функціями що можна застосовувати до документів великоґо обсяґу (В.О. Устименко).

Нагороди вчених

Почесною грамотою Президії НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України нагороджено співробітників ІТГІП НАН України: г.н.с., д.т.н. Л.Д. Грекова, завідувача відділу М.Ф.Заболотного, завідувача відділу Л.В.Зотову, ученого секретаря, к.т.н. В.І.Клименко, заступника директора з наукової роботи, к.т.н. О.Г.Лебедя, завідувача відділу, д.ф.-м.н. С.К.Полумієнка, директора, члена-кореспондента НАН України О.М.Трофимчука – за багатолітню плідну працю, вагомі здобутки у професійній діяльності та значний особистий внесок у впровадження інноваційних розробок у вітчизняну військову промисловість.