Досягнення для відділення наук про Землю НАН України

  1. Розроблено новий метод прогнозування повеневої небезпеки за даними гідрологічних спостережень на основі комбінованого ситуаційно-індуктивного моделювання. Метод апробовано на прикладах прогнозування затоплень від паводків в долині річки Дністер біля міста Галич в Івано-Франківській області та ймовірних збитків від паводків в басейні річки Тиса в Закарпатській області (акад. НАНУ Довгий С.О., чл.-кор. НАНУ Трофимчук О.М., Стефанишин Д.В., Рогожин О.Г.).
  2. Оцінено збільшення загрози гідрогеомеханічних деформацій рудопородного масиву (техногенних землетрусів) внаслідок зростання глибин гірничо-добувних робіт та територіального розвитку техногенної тріщинуватості у процесі буровибухових робіт (чл.-кор. НАНУ Трофимчук О.М. ,Яковлєв Є.О., Коржнев М.М.).
  3. Розроблено метод та програмно реалізовано алгоритм кількісної інтерпретації даних геофізичного дослідження нафтогазових свердловин методами електрометрії. Це дозволило суттєво збільшити достовірність визначення кількості вуглеводнів та фактичного добового дебіту їх видобутку із свердловин Дніпровсько-Донецької западини (в тому числі складнопобудовані та тонкошаруваті, анізотропні, хибні, залишкового нафтонасичення, аномально низького опору колектори тощо) (Лебідь О.Г., Миронцов М.Л.).
  4. В результаті проведення геоекологічного моніторингу водних об’єктів України, а саме р. Дністер, озер Світязь, Нобель, Любязь, Біле, Синевир  та ін. виявлено закономірності процесів антропогенного впливу на їх екологічний стан, побудовано тривимірні моделі водних об’єктів, досліджено закономірності процесів самоочищення та накопичення забруднюючих речовин у донних відкладах. При комплексній оцінці  та прогнозуванні стану водних екосистем використано  методи дистанційного зондування Землі та коректного застосування методів батиметрії, контактних методів досліджень із поєднанням функціоналу геоінформаційних систем. Розроблено метод та програмно реалізовано алгоритм взаємозв’язків між концентраціями окремих хімічних елементів у ґрунтах, воді і захворюваністю та смертністю населення, знайдено функціональні залежності, що адекватно моделюють ці зв’язки на основі створеної комп’ютерної програми  «EcoForecast» (акад. НАНУ Довгий С.О., чл.-кор. НАНУ Трофимчук О.М., Триснюк В.М. Радчук В.В.).

Нагороди вчених

Провідному науковому співробітнику Інституту, д.ф.-м.н. Миронцову М.Л. 2 грудня 2020 р. на пленарному засідання Верховної Ради України присуджено Премію Верховної  Ради України молодим ученим за 2019 р.

Досягнення для відділення інформатики НАН України

  1. Розроблено методологію   побудови   обчислювальних технології, призначених  для  застосування, в комп’ютерних системах  моделювання  та забезпечення експрес прогнозування швидкоплинних аерогідродинамічних процесів в   реальному масштабі  часу. В обчислювальних технологіях застосовано методи та алгоритми перетворення систем дискретних особливостей, що надає можливість визначати в реальному масштабі часу динамічні параметри  аерогідродинамічних процесів та явищ, з врахуванням нестаціонарності, впливів  рухомості та реформованості меж областей течії,  ефектів відриву та вихороутворення (акад. НАНУ Довгий С.О., Лебідь О.Г., Черній Д.І.).
  2. Запропоновано новий метод побудови постквантових систем електронного підпису криптографії від багатьох змінних, що не є алгоритмами з публічним ключем. Протоколи обміну поліноміальних перетворень дозволяють користувачам безпечно узгодити квадратичне відображення електронного підпису, що не є взаємно однозначним відображенням. Також було створено алгоритми електронного підпису, визначені відображеннями необмеженої степені, що залежить від розміру простору текстів (Устименко В.О.).
  3. Побудовано математичні моделі обраних соціально-економічних процесів з урахуванням впливу екологічної складової для окремих галузей національної економіки з метою прогнозування їх розвитку і оцінювання ризиків можливих втрат з метою підтримки прийняття управлінських рішень (чл.кор. НАНУ Трофимчук О.М., Бідюк П.І., Просянкіна-Жарова Т.І., Терентьєв О.М., Клименко В.І.).
  4. Запропоновано ресурсний підхід до визначення рівня регіонального та національного розвитку, який ґрунтується на кількісних та якісних характеристиках ресурсів і їх агрегованих оцінках. Розроблено методологію аналізу рівня регіонального та національного розвитку та знаходження стратегій збалансованого розвитку. Для відпрацювання стратегій збалансованого технологічного розвитку територій і управління ресурсами на прикладі ієрархічної багатопродуктової транспортної мережі розроблено методологію математичного моделювання та проектування процесів обробки і розподілу дискретних потоків і комплекс заходів інформаційно-аналітичного забезпечення та автоматизації процедур прийняття рішень в управлінні транспортними потоками (чл.-кор. НАНУ Трофимчук О.М., Копійка О.В., Васянін В.О., Полумієнко С.К.).

Нагороди вчених

Академік НАН України С.О.Довгий – лауреат премії імені О.К.Антонова Національної академії наук України (2019р.) за серію праць «Теоретичне та науково-практичне забезпечення покращення аеродинамічних характеристик крил і літальних апаратів при створенні перспективної авіаційної техніки».