Department of information and communication technologies

Everyone wants to change humanity, but nobody thinks about how to change yourself.

L. Tolstoy

Науковий керівник відділу – Стрижак Олександр Євгенійович, кандидат технічних наук.

Тел.: (067) 407-26-64, електронна адреса: sae953@gmail.com

У відділі працює 3 кандидати наук, провідний науковий співробітник, 2 старших наукових співробітника, 5 наукових співробітників, молодший науковий співробітник, 5 провідних інженерів, інженер 1 категорії та 2 інженери.

Відділ виконує спільні дослідження зі спеціалістами наступних установ: Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Національний центр «Мала академія наук України», Національний технічний університет України “КПІ”, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Університет менеджменту освіти НАПН України, ПАТ «ECOMM Co».

Відділ активно бере участь у міжнародній діяльності Інституту, зокрема в проектах програми Європейської Комісії TEMPUS INURE: INTEGRATED UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM: EU EXPERIENCE ON NIS COUNTRIES’ GROUND (530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR) та INARM: EASTERN-EUROPEAN QUALIFICATION FRAMEWORK IN THE FIELD OF INFORMATICS AND MANAGEMENT (530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES).

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

  • Розробка методології створення та використання трансдисциплінарних онтологічних систем;
  • Створення та застосування комп’ютерних онтологічних описів мережних баз знань;
  • Створення інформаційних та алгоритмічних моделей і засобів трансдисциплінарної інтеграції просторово-розподілених моделей, інформаційних ресурсів, систем та мереж знань;
  • Створення знанняорієнтованих інформаційно-аналітичних систем підтримки процесів прийняття рішень у різних галузях людської діяльності, зокрема для адміністративного управління на різних рівнях;
  • Розробка теоретичних засад та програмно-інформаційних засобів онтологічного управління розподіленими мережними процесами;
  • Створення онтологічних комп’ютерних біометричних систем та ідентифікаторів;
  • Створення онтологічних інформаційно-аналітичних систем медичного призначення та інтелектуальних комп’ютеризованих медичних приладів.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Фундаментальні: Створено теоретичні основи проектування та формування трансдисциплінарних онтологій на основі логіки тверджень, логіко-алгебраїчних моделей та методів оптимізації.

Прикладні: Створено технологію онтологічної інтеграції розподілених інформаційних ресурсів, яка реалізується на основі застосування системи Трансдисциплінарні Онтологічні Діалоги Об’єктно-орієнтованих Систем (ТОДОС). Система забезпечує побудову онтологічного графа, вершинами якого є поняття і процеси предметних областей (концепти). Забезпечується динамічне декларування імен понять і процесів, формування тематичних термінополів з підключенням нових властивостей концептів. Інтеграція розподілених інформаційних ресурсів на основі використання ТОДОС реалізується на основі об’єднання тематичних онтологій при використанні механізмів динамічного декларування концептів та їх міждисциплінарних властивостей.

На основі системи ТОДОС створено базу знань щодо виконання робіт за Національним проектом «МІСТО МАЙБУТНЬОГО» («Київ Сіті», «InterMedicalEcoCity», Технополіс «П’ятихатки», «Східний Крим»).

Створено онтології для підтримки дослідницьких робіт по мінералогії, екології, історії, культурної спадщини України, проведення фізичних та хіміко-біологічних експериментів.

Створено засоби онтологічного інтерфейсу, як основи онтологічного управління мережними інформаційними процесами та моделями.

Створено онтологічну базу знань для загальноосвітніх навчальних закладів по предметах – фізика, хімія, біологія, історія, географія.