Автори: А.М. Гомилко, О.А. Савицкий, А.Н. Трофимчук

У монографiї представлено методи побудови та дослiдження математичних моделей ряду фiзичних явищ та об’єктiв. Розглянуто питання математичного обґрунтування придатностi у конкретних задачах лiнiйної теорiї пружностi та акустики методiв суперпозицiї i власних функцiй. Представлено приклади застосування методу ортогональних багаточленiв для розв’язку лiнiйних iнтегральних рiвнянь динамiчних контактних задач.

Для наукових працiвникiв, спецiалiстiв у галузi акустики, теорiї пружностi, геотехнiки.

Завантажити PDF