1. Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти ІТГІП НАН України

2. Положення про порядок атестації аспірантів та докторантів у ІТГІП НАН України

3. Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти ІТГІП НАН України

4. Положення про приймальну комісію Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

5. Положення про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України

6. Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

7. Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

8. Положення про дистанційне навчання в Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

9. Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) ІТГГІП НАН України

10. Положення про порядок обрання студентами дисциплін за вибором в Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

11. Положення про розроблення та реалізацію освітньо-наукових програм ІТГІП НАН України третього рівня вищої освіти

12. Положення про самостійну роботу аспірантів Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України

13. Положення про оцінювання результатів навчання аспірантів

14. Довідник аспіранта