Відділ онтологічних систем та прикладної алгебраїчної комбінаторики

«Величезне, все зростаюче багатство інформації та знань розкидано сьогодні по всьому світу. Цих знань, ймовірно, було б достатньо для вирішення всієї величезної кількості труднощів та проблем наших днів – але вони розсіяні й неорганізовані. Нам необхідне очищення мислення у своєрідній майстерні, де можна одержувати, сортувати, підсумовувати, засвоювати, роз’яснювати і порівнювати інформацію, знання та ідеї»

Герберт Уеллс

Завідувач відділом –

Устименко Василь Олександрович,

доктор фізико-математичних наук, професор,

електронна адреса:

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 

Розробка теоретичних, методологічних та технологічних основ створення та використання складних мережецентричних трансдисциплінарних онтологічних систем.

Дослідження динамічних систем визначених за алгебраїчними графами над полями та кільцями та орієнтованих графів великого обгорту.

Створення інформаційних технологій щодо онтологічного моделювання та захисту інформаційних ресурсів на основі теорії динамічних систем та орієнтованих графів великого обгорту.

Створення знання-орієнтованих інформаційно-аналітичних систем підтримки процесів прийняття рішень в різних областях людської діяльності на основі засобів онтологічного управління розподіленими мережевими процесами.

 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Фундаментальні:

Розроблено методологічні основи створення мережецентричних трансдисциплінарних баз знань, як прояву гіпервластивостей неструктурованої геопросторової інформації великих обсягів.

Створено нові методи захисту великих обсягів інформації трансдисціплінарних мереж знань, як гетерогенних упорядкованих інформаційних середовищ, які базуються на специфічних властивостях нескінчених родин екстремальних графів, визначених нелінійними системами алгебраїчних рівнянь.

Розвинуто метод відновлення стану динамічної системи – передавача інформації за рахунок синтезу допоміжної системи, розмірність якої обмежена розмірністю вектору невідомих координат.

Розроблено новітні методи інтеграції просторової і атрибутивної інформації на основі конверсії таксономій, онтології задачі вибору та типізації онтологічних моделей на основі застосування безтипових λ-виразів.

Прикладні

Створено новітню ІТ-технологію ТОДОС, яка реалізує мережецентричні процедури трансдисциплінарної інтеграції інформаційних ресурсів, що мають значну кількість міждисциплінарних відношень, та створені на основі використання різних інформаційних технологій і стандартів;

Розроблено засоби захисту віртуальних організацій та систем космічного зв’язку від шумів, зокрема, нові LDPC коди, нові криптографічні симетричні та асиметричні алгоритми кодування: з публічними ключами, швидкі потокові алгоритми шифрування, нові протоколи обміну ключами;

Побудовано нові криптосистеми від багатьох змінних, визначені за складними неперервними та дискретними динамічними системами;

Створено засоби формування онтологічних інтерфейсів з мережевими інформаційними системами та базами знань.

 

Міжнародна діяльність

Фахівці відділу здійснюють активну наукову міжнародну діяльність в рамках спільних проектів з Університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща) TEMPUS INARM: Eastern-European Qualification Framework in the Field of Informatics and Management (530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES), Університетом Кобленц-Ландау (м. Кобленц, Німеччина) TEMPUS INURE: Integrated University Management System: Eu Experience on Nis Countries’ Ground (530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR) та Національним університетом Кордови (м. Кордова, Іспанія) MEDET: Advanced Curriculum Development in Telemedicine for Turkmenistan (530574-TEMPUS-1-2012-1-ES-TEMPUS-JPCR), що фінансувалися за кошти Європейської Комісії.