1. Для однорідних алгебраїчних графів заданого обгорту або ж циклового індикатора, визначених над довільним полем, отримано нижні та верхні границі їх ковимірностей. Верхня оцінка отримана конструктивно, відповідні графи застосовано для створення нових алгоритмів постквантової криптографії. (В.О.Устименко). Кібербезпека та інформаційна безпека.
  2. Вирішено комплексну науково-прикладну проблему розширення сфери застосування та підвищення ефективності математичного моделювання розподілених систем. Розроблені методи  та алгоритми  призначено для застосування в комп’ютерних системах прогнозування та керування  швидкоплинними процесами в масштабі реального часу. (акад. НАНУ С.О. Довгий, Д.І. Черній, О.Г. Лебідь). Математичне моделювання та оптимізація.
  3. Розроблено алгоритм інтерпретації даних геофізичного дослідження свердловин який реалізований і впроваджений у виробництво, що здатний не тільки підвищувати точність оцінки добового дебіту видобування вуглеводнів із нафтогазових свердловин але і оцінювати екологічні ризики такого видобування.   (М.Л. Миронцов) Засоби та системи приладобудування.
  4. Розроблено комплекс програмних і технічних засобів та отримано результати прогнозування довгострокових ризиків надзвичайних ситуацій гідрологічного і гідрометеорологічного характеру на основі даних фізико-математичного моделювання, використання супутникових спостережень та  застосуванням безпілотних літальних апаратів, побудовано прогнозні карти розподілу ризиків повеней, підтоплень, деградації якості поверхневих вод, оцінено ризики забруднень повітря і ґрунтів. (чл.-кор. НАНУ О.М. Трофимчук, В.М. Триснюк, Л.А. Горошкова). Інтелектуальні інформаційні технології та системи. 5. Інформаційно-телекомунікаційні технології
  5. Розроблено науково-освітній портал «Г. Сковорода» з використанням онтологічної ІТ-платформи трансдисциплінарної консолідації 3D-панорам з мережевими інформаційними ресурсами змістовного відображення історико-культурної спадщини  для підтримки взаємодії користувачів в процесі дослідження історико-культурних подій, фактів та явищ у форматі єдиного науково-освітнього середовища. (акад. НАНУ С.О. Довгий, О.В. Копійка). Інтелектуальні інформаційні технології та системи.
  6. Побудована математична модель оцінки дисперсії завад для систем мобільного зв’язку 5G, наукова новизна якого полягає в тому, що оцінка дисперсії завад здійснюється за рахунок аналізу результатів розрахунку апріорних та апостеріорних логарифмічних відношень функцій правдоподібності при декодуванні багатокомпонентних турбо кодів та врахування отриманих значень при ітеративному декодуванні. (акад. НАНУ С.О. Довгий, О.В. Копійка, С.В. Зайцев). Інформаційно-телекомунікаційні технології
  7. Розроблено методику аналізу та прогнозування стійкості, оцінювання ризиків та спроможностей регіонів та окремих територіальних громад на основі виявлення причино-наслідкових зв’язків між показниками об’єкта дослідження із використанням мереж Байєса, байєсівського аналізу даних та сценарного підходу та класичного підходу до оцінювання ризику. (чл.-кор. НАНУ О.М. Трофимчук, В.О. Васянін). Теорія та методи системного аналізу.
  8. Виконано подальший розвиток математичних моделей, методів та алгоритмів розв’язання задач синтезу і аналізу ієрархічних багатопродуктових транспортних та комунікаційних мереж з дискретними потоками і управління процесами обробки, розподілу та маршрутизації потоків на магістральному рівні ієрархічної мережі. (чл.-кор. НАНУ О.М. Трофимчук, В.О. Васянін). Теорія та методи системного аналізу.
  9. Розроблено теоретико-методологічні основи комп’ютерного моделювання та прогнозування сталого розвитку соціально-економічних систем з огляду на багаторівневість системи забезпечення національної стійкості та наявність невизначеностей, спричинених глобальними викликами. Зокрема, створена методика попередньої обробки даних, адаптована до використання для побудови комп’ютерних моделей, запропоновано підходи до прогнозування динаміки досліджуваних процесів на основі регресійних різницевих рівнянь, подання математичних моделей процесів у просторі станів, методика моделювання і прогнозування сезонних ефектів з використанням регресійних моделей, розроблено алгоритмічне забезпечення для оптимального оцінювання і прогнозування їх станів за допомогою оптимального фільтра Калмана, та методика використання штучних нейронних мереж у аналізі та прогнозуванні стихійних лих та техногенних катастроф. (чл.-кор. НАНУ О.М. Трофимчук, Д. В. Стефанишин, О.М. Терентьєв, Т.І Просянкіна-Жарова). Теорія та методи системного аналізу.
  10. Виконано регіональну оцінку впливу аномального зарегулювання річкового стоку України та розроблено метод експертного прогнозу катастрофічного впливу військових дій на геологічне середовище Донбасу внаслідок затоплення шахт  (чл.-кор. НАНУ О.М. Трофимчук, Є.О. Яковлєв). Теорія та методи системного аналізу. 3. Інтелектуальні інформаційні технології та системи.
  11. Розроблено ефективний інструментарій на основі інтелектуальних інформаційних систем та технологій з інноваційного розвитку мегаполісів для формування та оцінці планів реалізації довгострокового соціально-економічного розвитку мегаполісу. (І.Г. Дроздович). Інтелектуальні інформаційні технології та системи.