28 березня 2013 року Вченою радою Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України висунуто на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2013 рік цикл робіт «Використання природних ресурсів в умовах екологічних обмежень».

Цикл робіт «Використання природних ресурсів України в умовах екологічних обмежень» (російською – «Научные принципы использования природных ресурсов Украины в условиях экологических ограничений») є циклом наукових праць, що складається з 22 монографій і  139 наукових статей, опублікованих протягом 1992-2012 років і спрямований на дослідження природних ресурсів України (мінерально-сировинних, земельних і водних), екологічних обмежень їх викорис­тання та розробку механізмів державного регулювання у природно-ресурсній сфері.

Цикл наукових праць містить наступні пріоритетні результати:

 • впроваджено у систему державного управління України авторська методологія оцінки природно-ресурсного капіталу та рентних важелів раціонального ресурсокористування;
 • проаналі­зовано стан природних ресурсів України і екологічні обмеження їх викорис­тання, розглянуті питання щодо розвитку сировинної галузі, її вплив на земельні і водні об’єкти та якість навколишнього природного середовища;
 • вивчено процеси виснаження мінеральної сировини та вплив її видобутку і переробки на екологічний стан територій;
 • створено основи космічного моніторингу стану земель і водних об’єктів та внесено вклад у побудову системи екологічної безпеки держави;
 • доведено необхідність поступового переходу країни на несировинно орієнтовану інноваційну економіку з високотехно­логічними галузями виробниц­тва і зміщен­ням акцентів у використанні природних ресурсів з мінерально-сировинних на земельні.

Зазначені роботи не мають аналогів у світовій практиці, оскільки виконувались в умовах ринкового реформування економіки та наростаючих ресурсних і екологічних обмежень. Результативним підсумком поданого циклу робіт є інтеграція в господарську практику, в бюджетну політику, в урядові програмні документи і Закони України з новими принципами і механізмами регулювання використання природних ресурсів у поєднанні з організаційно-економічним і нормативно-правовим забезпеченням. За участю здобувачів Державної премії підготовлено 19 проектів Законів України, 12 з яких прийняті Верховною Радою України, розроблено біля 30 постанов Уряду, указів Президента України та інших нормативно – правових документів.

Результати досліджень викладено у висунутих на премію 161  публікаціях, в т.ч. в 22 моногра­фіях, 139 статтях. Отримано 3 авторських свідоцтва. За даною тематикою при консультативній підтримці та під керівництвом авторів захищено 19 докторських, 57 кандидатських дисертацій.

Авторами роботи є:

 • АНДРІЄВСЬКИЙ Іван Дмитрович – кандидат економічних наук, старший  науковий співробітник Українського державного геологорозвідуваль­ного інституту Державної служби геології та надр України, заслужений геологорозвідник надр.
 • КОРЖНЕВ Михайло Миколайович – доктор геолого-мінералогічних наук, професор геологічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
 • КРАСОВСЬКИЙ Григорій Якович – доктор технічних наук, професор Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського,  почесний працівник космічної галузі України.
 • КУРИЛО Марія Михайлівна – кандидат геологічних наук, доцент геологічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
 • МІЩЕНКО Володимир Сергійович – доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України.
 • ПАВЛИШИН Володимир Іванович – доктор геолого-мінералогічних наук, професор геологічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
 • РАДЧУК Валентин Васильович – доктор геологічних наук, завідувач відділом Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.
 • ХВЕСИК Михайло Артемович – академік НААН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України.
 • ХЛОБИСТОВ Євген Володимирович – доктор економічних наук, професор, завідувач відділом Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України.

Більш детальна інформація розміщена за адресою:

http://www.kdpu-nt.gov.ua/work/cikl-naukovih-prac-vikoristannya-prirodnih-resursiv-ukrayini-v-umovah-ekologichnih-obmezhen