1. Створено онтологію задачі раціонального вибору, на основі використання якої розроблена технологія екстракції знань при проведенні семантичного контент-аналізу розподілених у мережі інформаційних масивів. На основі екстракції знань розроблено засоби адаптивної генерації тематичних категорій, що забезпечує динамічне формування елементів меню WEB- семантичного інтерфейсу для підтримки проведення різних форм взаємодії з користувачами у розподілених середовищахІнтернет-порталів, включаючи групові відеосесії (чл.-кор. НАН України Довгий С.О., Стрижак О.Є., Гуляєв К.Д.).
  2. Розроблено технологію комутації з використанням віртуальних каналів в мережах із змінним розміром мережної адреси. Технологія передбачає встановлення віртуального з’єднання одразу з багатьма вузлами мережі, багатоадресне надіслання інформаційного запиту та подальшу комутацію лише з вузлами, що відповідають умовам інформаційного запиту. Технологію реалізовано у вигляді динамічної бібліотеки для ОС Windows, що може використовуватись для реалізації систем: пошуку інформації, розподіленого зберігання інформації, анонімного обміну інформацією (в тому числі систем таємного голосування, файлового обміну тощо), а також різноманітних службових сервісів в мережах  із змінним розміром мережної адреси  (чл.-кор. НАН України Довгий С.О., Гуляєв К.Д., Дейнека І.В.).
  3. Розроблено методологію комп’ютерного моделювання проектування та аналізу функціонування багатопродуктових ієрархічних комунікаційних мереж з дискретними параметрами та потоками. Для управління нелінійними та нестаціонарними процесами обробки та розподілу дискретних потоків запропоновано: математичні моделі, методи, алгоритми і комплекс експериментального програмного забезпечення для розв’язання задач поточного планування функціонування мережі, націлені на оптимізацію використання ії наявних ресурсів і складаючи основу-ядро математичного інструментарію для вирішення завдань оперативного керування та перспективного розвитку (чл.-кор. НАН України О.М. Трофимчук, В.О. Васянін).
  4. Запропоновано ресурсний підхід до побудови та аналізу моделі сталого технологічного розвитку, спрощено вихідну загальну модель сталого розвитку, яка представлена у вигляді дворівневої кооперативної гри. Вперше побудовано ресурсну теоретико-ігрову модель збалансованого розвитку на основі ефективного використання сучасних технологій, релевантних регіонам країни (Полумієнко С.К.).
  5. Створено нову концепцiю криптографічної системи вiд багатьох змiнних з розкладом, що обертається. Побудовано приклади таких систем, що спільно з Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України впроваджено в Університеті Марії Кюрі Склодовської в Любліні. Зокрема, запропоновано криптосистему цього классу, безпека якої забезпечується складністю проблеми знаходження дискретного логарифму у відповідній групі перетворень. Пошук нових криптосистем від багатьох змінних мотивується теорією постквантової криптографії (Устименко В.О.).
  6. Визначені провідні фактори еколого-геологічного ризику процесу розвідки та видобутку сланцевого газу в умовах Східно-українського та Західно-українського нафто-газоносних басейнів(апробація досвіду промислового видобутку сланцевого газу у США) (акад. НАН України Лялько В.І., д.т.н. Яковлєв Є.О., д.г.н. Азимов О.Т.).
  7. Обґрунтовані напрями удосконалення  еколого-техногенного моніторингу розвинутих гірничодобувних районів Донбасу, Кривбасу, Карпатського регіону з урахуванням впливу  нових гірничо-геологічних явищ, обумовлених активізацією небезпечних процесів затоплення шахт та кар’єрів, деформацій денної поверхні, проявом техногенних землетрусів та терористичних дій. (чл.-кор. НАН України Довгий С.О., чл.-кор. НАН України Трофимчук О.М., Яковлєв Є.О., Клименко В.І., Анпілова Є.С.).
  8. З’ясовано особливості механізмів формування нанорозмірних утворень в кварці та цирконі, а також в гідроксилапатиті біогенного походження. Показано, що радіаційне опромінення суттєво впливає на магнітні (парамагнітні) властивості наноутворень, що локалізовані в мінералах та біомінералах. Визначена роль локального нагріву нанорозмірних областей, що виникають в результаті альфа розпаду урану або торію, в формуванні аморфних областей в кристалічної решітці циркону та інших мінералів (чл.-кор. НАН України Брик О.Б., Радчук В.В.).
  9. Побудовано залежність інтенсивності місцевого розмиву руслових потоків від кута розташування і висоти донної перешкоди, виявлені режими найбільш інтенсивного розмиву дна. За результатами імітаційного моделювання сил опору дна встановлено, що при висоті донної гряди, яка дорівнює 1/3 глибини потоку, найбільш потужні деформації русла можуть відбуватися при її розташуванні під кутом 35-40 градусів до набігаючого потоку (чл.-кор. НАН України Трофимчук О.М., Стефанишин Д.В., Ходневич Я.В.).
  10. Розроблена інформаційна технологія космічного моніторингу антропогенного забруднення територіальних вод України на Чорному та Азовському морях. Із залученням інструментів геоінформаційної системи ARG GIS синтезовані векторні електронні  екологічні карти Чорного та Азовського морів (чл.-кор. НАН України С.О. Довгий, чл.-кор. НАН України О.М. Трофимчук, Радчук В.В.).

Нагороди вчених

За Цикл наукових праць “Використання природних ресурсів України в умовах екологічних обмежень” співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України Радчуку В.В. вручено Державну премію України в галузі науки і техніки за 2013 рік у грудні 2014 р.

За роботу „Просторовий аналіз та геомоделювання забруднення вод і ґрунтів засобами дистанційного зондування Землі” співробітники Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України В.І. Клименко та Є.С. Анпілова отримали премію Президента України для молодих вчених за 2013 рік.