1. Розроблено концепцію єдиної інформаційної платформи, яка складається з інформаційних і комунікаційних систем та системної ІТ-інфраструктури, що забезпечує побудову сучасної інформаційної інфраструктури національного масштабу на основі конвергенції інформаційно-комунікаційних систем для розв’язання задач електронного урядування та корпоративного бізнесу, що надає можливість забезпечити якісний і повсюдний доступ клієнтів до ІТ-сервісів та служб (чл.-кор. НАН України Довгий С.О., д.т.н. Копійка О.В., к.т.н. Гуляєв К.Д., к.т.н. Лебідь О.Г.).
 2. Розроблено математичні моделі, метод розв’язку та програмний інструментарій задачі прогнозування місцевих розмивів русел та берегів рік на основі імітаційного комп’ютерного моделювання з використанням даних дистанційного зондування Землі та геоінформаційного аналізу, результатів морфологічних, гідрологічних і гідравлічних досліджень та чисельного математичного моделювання кінематики місцевих розвинутих турбулентних течій за русловими утвореннями. Розроблено метод оптимізації структури інвестиційного портфеля в природокористуванні за критерієм мінімального сукупного ризику на підставі попарного порівняння альтернатив з врахуванням ризику невикористаних можливостей в рамках концепції сталого розвитку (чл.-кор. НАН України Трофимчук О.М., д.т.н. Стефанишин Д.В.)
 3. Вперше побудовано та досліджено ресурсну кооперативну модель збалансованого розвитку на основі використання кількісних та якісних оцінок ресурсів, а також компенсацій за витрати ресурсів, які регламентуються введеними граничними значеннями та мають сплачуватися всій системі; запропонована та досліджена модель задачі розподілу та маршрутизації потоків транспортних блоків з упакованими дрібнопартіонними кореспонденціями (д.ф.-м.н. Полумієнко С.К.).
 4. Розроблено алгоритми комп’ютерної алгебри для генерування родин стабільних груп та напівгруп символьних перетворень афінного простору над комутативним кільцем при заданих параметрах густини та степені. Визначені протоколи обміну ключів та криптосистеми поліноміальної криптографії від багатьох змінних, що мають перспективу використання в постквантовий час (д.ф.-м.н. Устименко В.О.).
 5. Створено модель трансдисциплінарного перетворення довільних документів в мережево-інтерактивні на основі рекурсивної редукції контекстів та множинної часткової впорядкованості гіпервідношень між множинами таксономій і натуральних систем. Реалізовані засоби формування інтероперабельних безпечних протоколів взаємодії між мережевими інформаційними документами, корпоративними системами, базами даних та знань ситуаційних центрів, які мають значну кількість міждисциплінарних відношень, та створені на основі використання різних інформаційних технологій і стандартів (чл.-кор. НАН України Довгий С.О., д.т.н. Стрижак О.Є.).
 6. Вперше встановлено, що усі розвинуті гірничо-добувні райони України (Кривбас, Донбас, соленосні басейни Карпатського регіону і ін.) перейшли т.зв. максимум Хаберта, коли комплексний вплив максимального вилучення мінеральної сировини і накопичених порушень надр в зоні впливу гірничо-видобувних робіт (формування у надрах “дефіциту маси”, використання бурильно-вибухових технологій, водовідлив і ін.), погіршення техніко-економічних показників вимагає розробки природоохоронних заходів щодо зняття шахт і кар’єрів з експлуатації і еколого-техногенної рекультивації геологічних структур (чл.-кор.НАН України Трофимчук О.М., д.т.н. Яковлєв Є.О., д.геолг.-м. н. Коржнев М.М.).
 7. Розроблено методику розрахункового визначення конфігурації і площі забруднення атмосфери чадним газом (СО), обсягу його викиду та середньої приземної концентрації від пожеж на сміттєзвалищах твердих побутових відходів (протяжне джерело викиду) з використанням інструментів геоінформаційних систем для оцінки потенційної еколого-економічної шкоди від таких пожеж (д.е.н. Рогожин О.Г.).
 8. Запропоновано геопросторові моделі та технології точного землекористування на основі синтезу геопросторових даних рельєфу, графіку сівозмін, космічного моніторингу ґрунтового та агрохімічного складу земельних масивів, вологості та температури ґрунту (д.геол.н. Радчук В.В., к.т.н. Красовська І.Г.).
 9. Розроблено апаратурно-методичний комплекс електрометрії високої просторової роздільної здатності, що дозволяє виявляти продуктивні пласти малої потужності (0.5-2.0м) та підвищити видобуток вуглеводнів з нафтогазових свердловин (д.ф.-м.н. Миронцов М.Л.).

Нагороди вчених

 • За роботу „Науково-освітній інтернет- портал «Тарас Григорович Шевченко» (www.kobzar.ua)” співробітники Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України Трофимчук О.М., Копійка О.В., Ляшук К.В. отримали Державну премію України в галузі освіти у номінації «Дошкільна і позашкільна освіта» за 2017 рік.
 • Співробітник інституту к.т.н. Новахацька Н.А. отримала Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2016 рік відповідно до Постанови про присудження від 19.12.2017р. №2251-VIII.
 • Співробітник інституту к.т.н. Дроздович І.Г. отримала Премію НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи за 2017 рік.
 • В 2017 році директор інституту Трофимчук О.М. прийняв участь у IV Світовому форумі зі зсувів (Любляна, Словенія), був членом міжнародного наукового комітету і отримав сертифікат Визначного світового центру (World Centre of Excellence) по зниженню зсувонебезпеки на 2017-2020 рр., виданий Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.