1. Вперше побудовано нескінченну родину регулярних графів, що одночасно є родиною графів малого світу, та родиною графів великого обгорту без реберно – транзитивної групи симетрій. Ця родина графів використана для побудови нової постквантової криптосистеми типу Ель Гамаля, яка дозволяє кодувати слово довжини n у скінченному алфавіті за час O(n1+2/n) (В.О.Устименко). Кібербезпека та інформаційна безпека.
  2. Вирішено актуальну науково-прикладну проблему підвищення ефективності математичного моделювання аерогідродинамічних процесів та систем шляхом створення технологій моделювання, призначених для застосування в комп’ютерних системах прогнозування та керування швидкоплинними процесами в  реальному масштабі часу (акад. НАНУ С.О. Довгий, Д.І. Черній, О.Г. Лебідь). Математичне моделювання та оптимізація.
  3. Розроблено та реалізовано алгоритм швидкого розв’язання прямої задачі електрометрії нафтогазових свердловин, створено концепцію ітераційного процесу розв’язання оберненої задачі на кожному кроці якої розв’язується пряма задача, створено бібліотеку універсальних моделей виснажених нафтогазових свердловин (притаманних умовам Дніпровсько-Донецької западини) для яких відбувається тестування створеного програмного забезпечення з кількісної інтерпретації (розв’язання оберненої задачі) електрометрії геофізичного дослідження свердловин (М.Л. Миронцов) Засоби та системи приладобудування.
  4. Розроблено комплекс програмних і технічних засобів в геоекологічних дослідженнях із застосуванням безпілотних літальних апаратів, передачу інформації в інформаційно-керуючу систему в умовах апріорної невизначеності та комплексному моніторингу довкілля на локальному та регіональному рівнях, як поєднання інформаційно-вимірювальної та інформаційно-управляючої підсистем, які враховують можливість одночасної обробки даних автоматичних систем спостережень. (В.М. Триснюк). Інтелектуальні інформаційні технології та системи. 5. Інформаційно-телекомунікаційні технології
  5. Розроблено концептуальне рішення для систем моніторингу, аналізу та контролю процесу 3Д друку (селективним лазерним плавленням). За допомогою онтологічної моделі технологічного процесу виявляються необхідні зміни параметрів друку для усунення дефектів, а алгоритми машинного навчання та камери видимого й інфрачервоного спектру  визначають зміни теплового поля та шорсткості поверхні при 3Д друці (акад. НАНУ С.О. Довгий, О.В. Копійка). Проблеми оптимального керування.
  6. Розроблені рекомендацій та лабораторні зразки модему щодо систем передачі інформації спеціального призначення, які функціонують в умовах впливу навмисних завад з застосованням методу псевдовипадкової перебудових робочих частот, частотного рознесення символів, ортогонального та неортогонального частотного мультиплексування (OFDM, N-OFDM), багатопозиційної частотної або фазової модуляції в поєднанні з завадостійким кодуванням (акад. НАНУ С.О. Довгий, О.В. Копійка). Інформаційно-телекомунікаційні технології
  7. Проаналізовано поточний стан урядування регіонів, окремих територіальних громад в умовах проведення реформ, передбачених Урядом, можливості застосування сучасних методів та підходів щодо прогнозування їх розвитку, виконано аналіз стану та перспектив використання інформаційних технологій та інструментальних засобів моделювання і прогнозування розвитку територій із використання інструментів інтелектуального аналізу даних, економетричного та математичного моделювання.  Проведено дослідження та аналіз побудови ієрархічних багатопродуктових  комунікаційних мереж з дискретними потоками і параметрами при зміні їх щільності (відношення кількості дуг мережі до максимально можливої кількості дуг для заданого числа вузлів в мережі). Розроблено нові  математичні моделі побудови кільцевих маршрутів перевезення вантажів у внутрішніх зонах магістральних вузлів ієрархічної мережі (чл.-кор. НАНУ О.М. Трофимчук, В.О. Васянін). Теорія та методи системного аналізу.
  8. Розроблена інформаційна технологія оцінки регіонального погіршення еколого-геологічних та еколого-гідрологічних умов в межах Криворізької та Донецької промислово-міських агломерацій (чл.-кор. НАНУ О.М. Трофимчук, Є.О. Яковлєв, Є.С. Анпілова). Теорія та методи системного аналізу. 3. Інтелектуальні інформаційні технології та системи.
  9. Створення макету програмно-інформаційних засобів формування системних компонентів онтологічного інтерфейсу щодо забезпечення взаємодії усіх системних складових у мережецентричному середовищі з використанням механізмів трансдисциплінарної інтеграції і управління розподіленими інформаційними ресурсами, як гетерогенних впорядкованих інформаційних середовищ, на основі технологічних засад формування інтерактивних баз знань (акад. НАНУ С.О. Довгий, О.Є. Стрижак). Теорія та технології мпрограмування.

Нагороди вчених

О.Г. Лебідь нагороджений відзнакою Національної академії наук України «За професійні здобутки».

В.М. Триснюк, Д.І. Черній, Ю.І. Калюх нагороджені Почесною грамотою Президії НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України.

Є.О. Яковлєв нагороджений Подякою НАН України за особисту участь у ліквідації аварії та її наслідків, високий професіоналізм, самовіддану працю в ім’я розвитку держави та з нагоди 35-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції.