В період з 29 вересня по 2 жовтня 2014 року в м.Києві, Пуща-Водиця, на базі Учбово-рекреаційного центру «Міжнародний центр дитячої наукової творчості»  відбулася ХІІІ  Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням заходами в надзвичайних ситуаціях».

Метою конференції були обмін досвідом і координація науково-практичних заходів з розробки і впровадження сучасних інформаційних технологій підтримки рішень з забезпечення екологічної безпеки регіонів та ефективного використання їх відновлюваних природних ресурсів.

Конференція відбулась за участю фахівців Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Наукового центру аерокосмічних досліджень землі Інституту геологічних наук НАН України, Національного аерокосмічного університет ім. М.Є. Жуковського (ХАІ),              Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Київського національного університету будівництва і архітектури, Державного науково-виробничого центру «Природа» НКА України, ЗАО «ЕКОММ Со», НВФ «VD МAIS».

В цілому в Конференції взяли участь близько 50 фахівців, зокрема:

–  два члени-кореспонденти Національної академії наук України;

– шість докторів наук;

– близько 22 кандидатів наук.

Понад 30 % складу учасників Конференції було представлено молодими вченими і аспірантами.

Слід відзначити, що у роботі  конференції проглядалась чітка тенденція до збільшення доповідей з обґрунтування і визначення напрямів впровадження технологій ГІС та ДЗЗ при вирішенні сучасних проблем екологічно-безпечного природокористування у техногенно – перевантажених регіонах.

У багатьох доповідях відзначалося про інформаційні технології аналізу та обробки даних ДЗЗ, наназемного моніторингу еколого-формуючих систем (геохімічні ландшафти, річкові басейни, приземна атмосфера, прибережно-морські території і таке інше), які надають можливість як оперативного опрацювання їх природно-техногенних змін та ризиків надзвичайних ситуацій, так і отримання нових знань про формування систем «суспільство-виробництво-середовище».

Були представлені широкі можливості інформативних технологій у моделюванні складних процесів впливу сучасних технологій (ядерних, вибухових, робототехнічних і ін.) на формування природно-техногенних геосистем  «людина-виробництво, навколишнє середовище (біосфера)», отримані нові характеристики  щодо змін стану здоров’я людини, параметрів довкілля.

В цілому результати XIIІ Конференції засвідчили, що інформаційні технології є:

провідним засобом у реалізації положень та шляхів природозберігаючого розвитку економіки;

інструментом обґрунтування наукових засад гранично-припустимих еколого-техногенних навантажень та змін.

Керівництво Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України висловлює вдячність всім учасникам Конференції за участь та цікаві змістовні доповіді, сподівається на подальшу плідну співпрацю та бажає творчих успіхів, спрямованих на розвиток української науки.

Рішення

13-ї  Міжнародної науково – практичної конференції

«Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях»

1. З 29  вересня по 3 жовтня 2014р. у м.Києві,  згідно плану Укр ІНТЕІ проведення наукових конференцій і семінарів відбулася 13-та Міжнародна науково–практична конференція: «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях». (Посвідчення УкрІНТЕІ № 270 від 12 березня 2013р.).

2. Організаторами конференції виступили:

Національна академія наук України:

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук

Міністерство освіти і науки України:

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”

Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка

Київський національний університет будівництва і архітектури

Національне космічне агентство України:

Державний науково-виробничий центр “Природа”

ЗАО «ЕСОММ Со»

VD “MAIS”

3. Мета конференції полягала в обміні досвідом з розробки і впровадження сучасних інформаційних технологій підтримки рішень з питань управління раціональним використанням природних ресурсів, охороною навколишнього природного середовища, плануванням заходів по попередженню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

4.  До участі в роботі конференції були запрошені відомі та молоді науковці й фахівці з наступних тематичних напрямів:

– Геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі;

– Геодинаміка навколишнього середовища

– Застосування біологічних методів при вирішенні проблем екологічної безпеки.

5. На адресу Оргкомітету надійшло 49 тез доповідей і текстів доповідей, з яких 31 були включені до Програми конференції.

6. Безпосередньо, на засіданнях конференції були заслухані і активно обговорені 2–і пленарні доповіді (згідно Програми) і 29 секційних.

7. Зміст доповідей і  питань до доповідачів учасників Конференції дають підстави до наступних висновків:

– доповіді, включені до Програми конференції, містять нові наукові і практичні результати, пов’язані з задекларованою тематикою конференції, відповідають високому науковому рівню, а також характеризуються актуальністю порушених у них проблем;

– сучасний стан розвитку теоретичних засад геоінформаційних технологій і методів дистанційного зондування Землі з космосу відкривають широкі можливості їх залучення до вирішення практичних завдань ефективної організації інформаційної підтримки рішень з питань управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях, територіальним розвитком, міським господарством, земельними, водними, лісовими ресурсами і т. і.;

– низка доповідей була присвячена теоретичним аспектам тематичної обробки космічних знімків та прикладам їх ефективного використання в охороні і раціональному використанні природних ресурсів;

– беручи до уваги, що конференція по суті стала полігоном апробації нових напрямів застосування ДЗЗ\ГІС–технологій, обміну досвідом синтезу реальних проектів, знайомству з новітніми програмними засобами обробки геопросторових даних, доцільно в наступному році провести 14 – у конференцію зі збереженою назвою і тематикою;

– вважати рівень підготовки та проведення 13-ї  міжнародної науково–практичної конференції «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях» високим та висловити подяку НАУКОВИМ ЗАКЛАДАМ, ЯКІ ПРИЙНЯЛИ В НІЙ УЧАСТЬ.

 
 Голова науково-організаційного
комітету конференції
директор ІТГІП НАНУ, чл.-кор. НАНУ,
академік АПН України                                                                        Довгий С.О. 
 
Вчений секретар                   
конференції                                                                                           Зотова Л.В.