25
Кві
2018
Інформаційні технології для управління екологічною безпекою поверхневих вод
Анпілова Є.С.   Працю присвячено питанням розробки сучасних технологій оцінювання якості поверхневих вод, картографічного забезпечення підтримки рішень для ефективного використання і управління водними ресурсами. Вдосконалено метод оцінки якості поверхневих вод шляхом синтезу геостатистичних методів інтерполяції та відомої в Україні методики оцінювання екологічного стану вод за класами і категоріями. Картографічні моделі,...
Детальніше
25
Кві
2018
Сучасні телекомунікації: Мережі, технології, безпека, економіка, регулювання
Автори: Довгий С.О., Воробієнко П.П., Гуляєв К.Д. та інш.   У монографії комплексно розкрито питання розвитку телекомунікаційних мереж наступних поколінь, що містить технологічні, організаційні та регуляторні аспекти створення та регуляторні аспекти створення та впровадження новітніх технологій. Об’єднуючою основою книги є узагальнена модель побудови мереж наступних поколінь, яка дозволяє врахувати всі...
Детальніше
25
Кві
2018
Числове моделювання електрометрії свердловин
Миронцов М.Л.   У монографії розглянуто питання методики електрометрії свердловин, які охоплюють історію розвитку електричного та індукційного каротажу, фізичних основ і деяких технічних особливостей каротажу, способів числового моделювання в процесі розв’язання прямих та обернених задач, вплив похибки та ефективність інтерпретації. Показано можливість ефективного розв’язку оберненої двовимірної задачі, яка ґрунтується на...
Детальніше
25
Кві
2018
Сучасні інформаційні технології для екологічної безпеки ґрунтів
Клименко В.І.   На основі сучасних геоінформаційних систем і технологій та дистанційного зондування Землі автором отримано нові результати наукових досліджень та запропоновано метод моніторингу екологічного стану земель під впливом техногенного пилу; розроблено методологію синтезу моделей оцінок топографічних параметрів навантаження земель техногенним пилом від зосереджених, просторово розподілених та лінійно-протяжних джерел викидів;...
Детальніше
25
Кві
2018
Екологічні ризики, збитки та раціональні межі використання надр в Україні
Автори: Довгий С.О., Коржнев М.М., Курило М.М., Ляшенко О.І., Малахов І.М., Трофимчук О.М., Чумаченко С.М., Яковлєв Є.О., Захарій Н.В., Сухіна О.М.   Сировинна орієнтація економіки України і інтенсивний розвиток галузей виробництва, пов’язаних з видобутком і переробкою мінеральної сировини, обумовлюють виникнення і розвиток екологічних ризиків на території країни та економічні збитки...
Детальніше
25
Кві
2018
Мінералогія в особах
Павлишин В.І., Довгий С.О.   У посібнику наведено стислі науково-біографічні нариси про видатних учених, працями або іншою діяльністю яких закладено фундамент стародавньої мінералогії й створено наукові засади для всебічного розвитку сучасної мінералогічної науки. Для студентів, науковців, педагогів, усіх, хто цікавиться історією мінералогії, внеском мінералогів у розвиток цієї фундаментальної науки. Матеріали...
Детальніше
25
Кві
2018
ІНДИКАТИВНИЙ АНАЛІЗ СТАЛОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ
Автори: Полумієнко С.К., Рибаков Л.О. Розглядається проблема сталого розвитку на основі теоретико-ігрового підходу до моделювання вихідної соціо-еколого-економічної системи.. Проведено аналіз ключових факторів реалізації процесів сталого розвитку. Запропоновані теоретико-ігрові моделі соціальної, екологічної та економічної підсистем вихідної системи та, як їх об’єднання, - побудована загальна модель процесів розвитку суспільства у вигляді багаторівневої...
Детальніше
25
Кві
2018
Дискурс політичної регіоналізації
Лісничий В.В.   У монографії розглянуто актуальні проблеми політичної регіоналізації в умовах трансформаційних перетворень в Україні. Проаналізовано основні шляхи та напрямки вдосконалення системи територіальної організації влади, регіональної політики та визначено механізми їх розвитку шляхом інтеграції регіонів чи федералізації, а також умови здійснення радикальної адміністративної реформи, запропоновано вектори майбутнього реформування вітчизняного...
Детальніше
25
Кві
2018
Механіка
Бар’яхтар В.Г., Бар’яхтар І.В., Гермаш Л.П., Довгий С.О.   У підручнику викладено загальні поняття механіки. Розглянуто рівняння руху та особливості руху двох матеріальних точок, коливання, сили тертя, систему центра інерції, рух у полі центральних сил, зіткнення частинок, якісні методи дослідження руху, вимушені коливання та їх властивості, неінерційні системи, механіку абсолютно...
Детальніше
25
Кві
2018
Спогади мінералога. Львівський період
Павлишин В.І.   Книга висвітлює науково-організаційну та педагогічну діяльність професора І.В. Павлишина відомого вченого в галузі регіональної, генетичної та прикладної мінералогії. У хронологічному порядку наведено бібліографію тематично диференційованих праць В.І. Павлишина, публікації про життя та творчість. Завершується книга публіцистичною працею «Спогади мінералога, львівський період». Для науковців, педагогів, усіх, хто цікавиться...
Детальніше