1. В термінах алгебраїчної криптографії побудовано постквантову безпечну процедуру електронного підпису O(nt), t ≥1 документів розміру n за час O(n3+t). Це найкращий відомий час для виконання масової задачі електронного підпису. (В.О.Устименко). 8. Кібербезпека та інформаційна безпека.
  2. Вирішено науково-прикладну проблему підвищення ефективності математичного моделювання структурованих систем шляхом урахування їх особливостей і спеціальних властивостей та створенням обчислювальних технологій моделювання  аерогідродинамічних процесів. Технології моделювання призначені для застосування в моделюючих комп’ютерних системах інженерно-технологічного (проектно-конструкторського) спрямування, інформаційно- аналітичних, системах підтримки прийняття рішень та забезпечення керування швидкоплинними процесами в  структурованих системах  в  реальному масштабі часу. (акад. НАНУ С.О. Довгий, Д.І. Черній, О.Г. Лебідь). 1. Математичне моделювання та оптимізація.
  3. Розроблений та програмно реалізований універсальний алгоритм визначення оптимальної топології нейронної мережі прямого розповсюдження із зворотнім поширенням похибки. На його основі розроблені та програмно реалізовані нейронні мережі для розв’язання  нестійких задач геофізики. На основі концепції нейронних мереж «без вчителя» (мережі Кохонена) розроблений і програмно реалізований алгоритм розпізнавання образів та кластерізації, що ефективно розв’язує задачі сейсміки. (М.Л. Миронцов) 9. Засоби та системи приладобудування.
  4. Створено евентуальну модель та розроблено на її основі систему логістичного управління використанням прибережних територій Чорного моря, судноплавних внутрішніх водних шляхів Півдня України на судноплавних ділянках річок Дніпро та Південний Буг та суднового ходу «Дунай – Чорне море». (чл.-кор. НАНУ О.М. Трофимчук, В.М. Триснюк, Л.А. Горошкова). 3. Інтелектуальні інформаційні технології та системи. 5. Інформаційно-телекомунікаційні технології
  5. Розроблено новий метод прогнозування за даними гідрологічних спостережень розрахункових значень максимальних витрат води паводків малої ймовірності перевищення в межах непараметричного підходу та гіпотези про стаціонарність максимального річкового стоку. Метод ґрунтується на екстраполяції розбіжності між оцінками статистичних ймовірностей перевищення, отриманих за допомогою різних формул емпіричної ймовірності, спостережених екстремальних витрат води. (чл.-кор. НАНУ О.М. Трофимчук, О.Г. Рогожин, Д.В. Стефанишин). 3. Інтелектуальні інформаційні технології та системи. 5. Інформаційно-телекомунікаційні технології
  6. З метою збереження і популяризація національної спадщини та поширення досягнень вітчизняної культури в Україні й за кордоном, розроблені науково-освітні портали «Леся Українка» та «Григорій Сковорода» та модернізовано портал «Іван Франко». Були розроблені програмно-інформаційна засоби з когнітивними, аналітичними, освітніми та іншими (перш за все дистанційними) сервісами та онтологічна ІТ-платформа трансдисциплінарної консолідації 3D – панорам з мережевими інформаційними ресурсами змістовного відображення історико-культурної спадщини. (акад. НАНУ С.О. Довгий, О.В. Копійка). 3. Інтелектуальні інформаційні технології та системи.
  7. Розроблена технологія для безпроводових систем передачі даних, яка забезпечує сталу достовірність передачі інформації в радіоканалі в умовах апріорної невизначеності, яка використовує метод псевдовипадкового перевлаштовування робочої частоти на моделі багатофазного OFDM модулятора FHSS у поєднанні з SDR. Обрана комбінація багатофазної модуляції та частотного стрибка дозволяє не тільки ефективно передавати інформацію, але і забезпечує високий рівень стійкості до перешкод та перехоплення, що дало змогу використовувати технологію в системах спеціального призначення. (акад. НАНУ С.О. Довгий, О.В. Копійка, С.В. Зайцев). 3. Інтелектуальні інформаційні технології та системи.
  8. Розроблено методологію моделювання та прогнозування розвитку територіальних громад в умовах суттєвої нестаціонарності та невизначеності, основу якої становить адаптивно-оптимізаційний підхід до моделювання та прогнозування нелінійних процесів з використанням регресійних, узагальнених лінійних та ймовірнісно-статистичних моделей у формі мереж Байєса, методика математичного моделювання коротких часових рядів даних соціально-економічних показників розвитку територіальних громад, що містять спотворені дані. Пропонований підхід забезпечує підвищення якості попередньої обробки, проміжних і остаточних результатів обробки даних, побудови математичних моделей і оцінювання прогнозів, його застосування є доцільним у процес розробки перспективних планів та стратегій розвитку громад та регіонів. (чл.-кор. НАНУ О.М. Трофимчук, В.О. Васянін, О.М. Терентьєв, Т.І Просянкіна-Жарова). 2. Теорія та методи системного аналізу.
  9. Розроблено комплекс програмних і технічних засобів для експрес- моніторингу небезпечних змін екологічного стану  природно-техногенної геосистеми “Каховська ГЕС- Запорізька АЕС”та вперше оцінена загроза розвитку, щодо оцінки небезпечних змін гідрологічного режиму ложа Каховського водосховища та активізації вздовж берегових зсувно-просадкових процесів  на основі даних фізико-математичного моделювання,  використання супутникових спостережень та  застосуванням безпілотних літальних апаратів. (чл.-кор. НАНУ О.М. Трофимчук, Д.В. .Стефанишін, В.М. Триснюк, Є.О. Яковлєв). 2. Теорія та методи системного аналізу. 3. Інтелектуальні інформаційні технології та системи.

Нагороди вчених