Скачати всю збірку у форматі PDF

Тези учасників конференції

1. Воробієнко П.П.Концепція сталого розвитку як передумова створення системи колективної безпеки
2. Довгий С.О., Васін П.О., Злощастьев Д.К., Черній Д.І.Метод сингулярних інтегральних рівнянь для задач динаміки рідини в області з вільною межею
3. Довгий С.О., Буланчук П.О., Буланчук О.М.,
Буланчук Г.Г.
Дослідження схеми симплектичного інтегрування при моделюванні руху дискретних вихорів
4. Довгий С.О., Королюк Д.В.  Квантові обчислення і нові можливості інформаційно-комунікаційних технологій 
5. Трофимчук О.М., Васянін В.О.,  Ушакова Л.П.  Комбіновані і розділені кільцеві маршрути транспортних засобів у багатопродуктовій ієрархічній мережі
6. Trofymchuk O. M., Bidyuk P.I.,
Prosiankina-Zharova T.I.,
Terentiev O. M.
Bayesian data analysis in modeling and forecasting nonlinear nonstationary financial and economic processes
7. Глоба Л.С., Шелест Є.В.,
Ляшенко А.В.
Підхід щодо отримання нечітких логічних правил із набору статистичних даних
8. Дратований М.В., Мокін В.Б.,
Ящолт А.Р., Охріменко А.В.
Проєктування дашборда для підтримки прийняття рішень щодо вибору оптимальних варіантів керування
багатоваріантними багатостадійними технологічними процесами за умов невизначеності
9. Ходневич Я.В., Стефанишин Д.В.Про визначення коефіцієнта Шезі за допомогою штучної нейронної мережі для підтримки завдань математичного моделювання відкритих потоків
10. Sergii Degtyar, Oleh Kopiika,
Yurii Shusharin
Мarkov renewal theorem in the series scheme
11. Тулякова Н.О.,
Трофимчук О.М.  
Адаптивна міріадна фільтрація електроністагмограми  
12. Лупенко С.А., Буцій Р.А.Математична модель векторної ЕЕГ у вигляді вектора циклічних ритмічно пов’язаних випадкових процесів
13. Tsaryov R.Yu., Tymchenko І.О., Kumysh V.Yu. Basic classification model of telemedicine station
14. Яцько Я.В., Терентьєв О.М.  Використання моделі Bi-LSTM для підвищення точності прогнозування курсу криптовалют
15. Дуда В. О., Терентьєв О.М.  Порівняння реалізацій систем збору інформації з крипто бірж, у реальному часі, на мовах програмування С++, JavaScript та Python
16. Биченок М.М., Трофимчук О.М.Інформаційні фактори загроз і захисту в екологічній сфері
17. Рогожин О. Г., Яковлєв Є.О.  Наступний етап уточнення ГІС-оцінки додаткового сейсмічного ризику на підтоплених лесах в Україні
18. O. Kopiika  Formation of a network service for territorially distributed data processing service centers
19. Багрій І.Д., Азімов О.Т., Дубосарський В.Р.Районування локальних площ Дніпровсько-Донецької западини за перспективами нафтогазоносності на
основі дистанційних і атмогеохімічних методів та ГІС-технологій
20. Stefanyshyn D.V.About one case of predicting losses of floods based on monitoring data
21. Romanuke V. V., Husak L. P.Strategic approximation of sustainable development of ecological systems and industry by expert estimations and genetic algorithm approach
22. Сергеєв А.С., Андрєєв С.М.Використання геоінформаційних технологій для створення автономного мобільного додатку туристичного напрямку на основі даних з відкритих джерел
23. Нечаусов А.С., Сохоневич І.О.Методика оцінки доступності громадського транспорту з використанням ГІС-технологій
24. Myrontsov M., Noskov O., Krasovska I.Determination of the error of solving the inverse problem of electrometry of oil and gas wells
25. Bahniuk M.A, Krasovska I.G.Automation of intermediate geocoding for web GIS applications using cloud functions
26. Krasovska I.G., Masalykin D.R.Methodology for developing executive decision support systems for housing and operating organizations using GIS
27. Nameer Hashim Qasim,
Yurii Khlaponin,
Myroslava Vlasenko
Application of unmanned aerial vehicles in the field of telecommunications and the Internet of things
28. Кряжич О.О., Коваленко О.В.Інформаційний підхід В.М. Глушкова в дослідженні міграції тритію
29. Довгий С.О., Трофимчук О.М., Триснюк В.М., Горошкова Л.А.,  Хлобистов Є.В.Розроблення інформаційних технологій моніторингу надзвичайних екологічних ситуацій на основі супутникових даних  
30. Дем’янюк А.В., Стефанишин Д.ВПро особливості задачі інтерпретації даних моніторингу стану гребель
31. Snizhana Zagorodnia, Ihor Radchuk, Natalia Sheviakina, Olha Tomchenko, Anna KhyzhniakMulticriteria optimization method for monitoring the water quality lakes of the Opechen system of Kyiv based on remote sensing information
32. Марущак В.М., Шумейко В.О., Приступа В.М.,  Аналіз фізичних моделей і гіпотез , покладених в основу процедури відновлення дійсних параметрів поверхні
33. Дякон Д. В.,
Просянкіна-Жарова Т.І.
Проблеми застосування інформаційних технології у міжвідомчій співпраці в сфері реагування на різні загрози й надзвичайні ситуації
34. Kaptur V. A., Tsaryov R. Yr.  Possible ways of determining the characteristics of network traffic for identification of required external connection line rate for a specific object
35. Ustimenko V. O., Pustovit O. S.On Extremal Algebraic Graphs and implementations of new Multivariate Cryptosystems
36. В.М. Василенко, С.В. Зайцев,
П.М. Курбет
Сучасний стан та розвиток технологій п’ятого покоління 5G
37. S. Zaitsev, N. Sokorynska,
V. Prystupa, L. Zaitseva
Mathematical model for evaluation of interference dispersion for modern mobile communication systems
38. Тоцька А.О., Бутенко О.С.Оцінка можливого впливу розповсюдження 5G на безпеку авіасполучення
39. О.В. Лемешко, А.С. Єременко,
А.С. Журавльова, А.О. Круглова
Результати дослідження методу відмовостійкої маршрутизації в IP-мережі з використанням протоколу
GLBP
40. Polikarovskykh O.I., Yehoshyna H.A.Direction finder for hardware protection of the cybernetic perimeter of the enterprise
41. Yehoshyna H.A.,
Polikarovskykh O.I.,
Voronoy S.M.
Call center monitoring solution for service quality management system
42. Слюсар В.І., Бігун Н.С.Підвищення завадозахищеності каналу передачі інформації шляхом застосування двокаскадної схеми
І/Q-демодуляції
43. Магомедова М.С.,
Почерняєв В.М.,  
Парціальні діаграми спрямованості дугових антенних решіток з діелектриком
44. Гребень О.С.  Застосування технологій автоматизованого використання онлайн-сервісів для пошуку даних аерокосмічної зйомки за заданими параметрами
45. С.О. Довгий, О.В. Копійка, О.С. Козлов  Розробка засобів захищеного зв’язку для автоматизованих систем управління військовими підрозділами тактичного рівня
46. С.О. Довгий,
О.В. Копійка,
О.С. Козлов,
Ю.П. Ковальчук
Сервіс транспорту повідомлень в автоматизованих системах управління тактичної ланки
47. Триснюк В.М.,
Конецька  О.О.,
Волинець Т.В. Сметанін К.В., Дзюба В.А.
Особливості класифікації джерел небезпеки, що призводять до надзвичайних ситуацій воєнного характеру 
48. Chumachenko S.M.Application of the index-indicator approach for mathematical modeling of the influence of military-technogenic load on the ecological state of the components of the environment in the areas of combat operations
49. Яковлєв Є.О.  Регіонально-об’єктові  еколого-геологічні небезпеки російської агресії у гірничо-добувних районах Донбасу та Кривбасу
50. Нагорний Є.І., Нікітін А.А., Конецький Я.М., Пащенко Є.Ю.Виявлення радіаційного забруднення місцевості під час військових дій  
51. Хижняк С.В., Войціцький В.М., Коверсун І.В.Основні загрози в сфері екологічної безпеки за військових дій
52. Бутенко О.С., Горелик С.І., Баранов М.В.Методика визначення пошкодження родючого шару ґрунту від ведення військових дії за даними ДЗЗ
53. Азімов О.Т., Томченко О.В., Шевчук О.В.Аерокосмічний аспект просторово-часового аналізу змін в екосистемах районів захоронення побутових
відходів
54. Трофимчук О.М.,
Кураєва І.В.,
Кармазиненко С.П., Азімов О.Т.
Соціоекологічні ризики, пов’язані з фільтратом сміттєзвалищ, з огляду на його гідрохімічні характеристики
55. Азімов О.Т.,
Томченко О.В.,
Шевченко О.Л.  
Система супутникового моніторингу гідрологічних процесів на радіаційно забруднених територіях
56. Курило А.В.Створення регіональної системи комплексного моніторингу сміттєзвалищ
57. Шевчук О.В., Томченко О.В., Андреєв А.А.,
Азімов О.Т.
Температурне картографування ландшафтів у районах сміттєзвалищ за різночасовими даними космічних зйомок
58. Саніна І.В., Люта Н.Г.  Оцінка захищеності основних водоносних горизонтів у басейні р. Південний Буг
59. Щипцов О.А., Гордєєв А.Ю.,
Калюх Ю.І., Лебідь О.Г.
Нелінійний статичний аналіз гнучких розподілених систем у водному середовищі  
60. Гордієнко О.В.Технології отримання маски водної поверхні за допомогою хмарних технологій Google Earth Engine,
для часового моніторингу вертикальних зміщень на території с. Солотвино
61. Клочко Т. О., Беспалов Ю.Г., Вишняков В.Ю.Математичне моделювання колориметричних параметрів рослинності для дистанційної реєстрації
характеру зволоження торф’яників
62. Охарєв В.О., Триснюк Т.В.,
Зотова Л.В.  
Екологічна оцінка та прогнозування стану територій Карпатського регіону, що знаходиться в стані потенційного підтоплення
63. Stefanyshyn D.V.About one case of predicting losses of floods based on monitoring data
64. Semko O.V., SemkoV.V.Informational and analytical system for ensuring the protection of the natural environment of Ukraine
65. Голован Ю.М.Оцінювання факторів ерозії ґрунтів методом аналізу ієрархій
66. Марюшко М.В., Пащенко Р.Е.Оцінка стану сільськогосподарських культур з використанням фрактального аналізу даних ДЗЗ
67. Волошкіна О.С., Сіпаков Р.В., Гончаренко А.В., Жукова О.Г.Впровадження елементів STEM- освіти  у навчальний процес підготовки інженерів будівництва
68. Іцкович В. Є.«Інтернет речей» в управлінні складними системами
69. Купрін О. М.Структуризація алгоритмів рекомендаційних систем, що використовуються у фінансово-кредитній сфері
70. Мокін В.Б., Бондалєтов К.О.Інтелектуальні методи видобування ключових словосполучень із тексту для побудови онтологічних моделей інформаційно-пошукових систем
71. Глоба Л.С., Новогрудська Р.Л., Копейка О.В.Онтологiчна модель технологічних процесів для виробництва деталей складної форми
72. Поліщук В.Б., Ходаківський В.М., Шевченко В. Л., Нестеренко О.В.Технологія інтегрованого експертного методу прийняття рішень при формуванні авіаційних угрупувань гасіння лісових пожеж
73. Ющенко К. С.Цифровізація процесів роботи з персоналом
74. В. ЛісничийСтратегія системного моделювання процесів політичної   модернізації в Україні
75. Білецький Б.С.Розроблення веб-системи обліку надання допомоги вимушено внутрішньо переміщеним особам в Україні
76. Даншина С. Ю., Бугай І. А.Геопросторовий метод формування освітньої мережі громади
77. Воробієнко П.П., Гранатуров В.М.  Проблеми аналізу глобальних ризиків  
78. Шульга О. А.  Цифровізація сільського господарства у системі координат стратегії сталого розвитку
79. Лебідь О.Г., Каян В.П.Забезпечення сталого розвитку за рахунок екологічного та безпечного використання енергії річок
80. Danshyna S. Yu., Laptii P. O.Environmental planning methods as the basis for sustainable development of the country
81. Боско Н.М.Роль ІКТ в процесі реалізації міждисциплінарного підходу STEM до процесу освіти в умовах сталого
розвитку суспільства
82. Зорін К.М., Дзюба В.А.Науковий та освітній виміри, як умови сталого розвитку суспільства
83. Нечаусов А.С., Крапива А.А.Методика побудови тривимірної моделі забудови на інтерактивній картографічній основі
84. Нечаусов А.С., Хрипко А.С.Метoдикa вiзуaлiзaцiї тa вивчення прoцесу вицвiтaння кoрaлoвих рифiв зa дoпoмoгoю вoкселiв
85. Войціцький В.М., Хижняк С.В., Мідик С.В., Корнієнко В.І.Визначення поліхлорованих екотоксикантів методами хромато-мас-спектрометрії
86. Zhirnov V.V., Charochkina L.L., Brovarets V.S.The effect of hydrogen peroxide on the zeta potential of human neutrophils under low-dose rate β-radiation
87. Kozlovsky V.V.,
Kozlovsky V.V., Klobukova L.P.
 Use of absorbent coatings based on composite materials