Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти ІТГІП НАН України

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти ІТГІП НАН України

Положення про порядок атестації аспірантів та докторантів у ІТГІП НАН України

Положення про порядок обрання аспірантами дисциплін за вибором в Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Положення про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників

Положення про навчальний план для здобувачів вищої освіти

Положення про наукового керівника здобувача

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про оцінювання результатів навчання аспірантів

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти

Положення про приймальну комісію Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Положення про самостійну роботу аспірантів

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Положення про уповноважену особу із запобігання корупції

Положення про розроблення та реалізацію освітньо-наукових програм

Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності в Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про порядок видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) в Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України